Utvidgningen

Under de senaste 40 åren har den europeiska ekonomiska gemenskapen vuxit från sex stater till en europeisk union med tjugosju medlemsländer. Den 1 maj 2004 blev Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern medlemmar i EU. Den 1 januari 2007 blev Bulgarien och Rumänien medlemmar. Turkiet har sedan länge ett associeringsavtal med EU och ansökte om medlemskap 1987. I oktober 2005 inledde Europeiska rådet anslutningsförhandlingarna med Turkiet. Samtidigt påbörjades också förhandlingarna med Kroatien, ett annat kandidatland.

EU gav f.d. jugoslaviska republiken Makedonien status som kandidatland i november 2005. Andra potentiella kandidatländer är Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbien och Island.

För att bli medlem i unionen måste man uppfylla de ekonomiska och politiska villkor som brukar kallas ”Köpenhamnskriterierna”. En blivande medlemsstat måste:

  • vara en stabil demokrati som respekterar de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och skyddet av minoriteter.
  • ha en fungerande marknadsekonomi
  • anta de gemensamma regler och normer och den politik som är stommen i EU:s lagstiftning.

EU hjälper ansökarländerna att införliva EU:s lagstiftning samt erbjuder olika typer av ekonomiskt stöd för förbättring av infrastruktur och ekonomi.

Läs mer om utvidgningen på kommissionens hemsida:

http://www.ec.europa.eu/enlargement/index_sv.htm 

facebook Twitter Email