Stärkt samarbete för att bekämpa terrorism

Efter flera års förhandlingar har nu äntligen nya regler för EU:s polisbyrå Europol kunnat antas.

Europol är ett av de viktigaste verktygen för att bekämpa terrorism och gränsöverskridande organiserad brottslighet i Europa. De svenska socialdemokraterna välkomnar därför den nya överenskommelsen som stärker Europol och ger byrån bättre förutsättningar att bidra i kampen mot terrorism och annan allvarlig brottslighet.

Till övriga förbättringar hör ett starkare integritets- och personuppgiftsskydd, vilket kommer främja utbytet av information mellan medlemsstaternas polismyndigheter.

Slutligen förbättrar de nya reglerna också den demokratiska översynen, där nationella parlament och Europaparlamentet får förstärkta roller.

Bakgrund
Europol utgör ett stöd till medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter. Europol tar emot och analyserar underrättelser om allvarlig och gränsöverskridande brottslighet inom EU, däribland terrorism. Europol hjälper också medlemsländerna med att utreda brottsliga verksamheter som rör två eller fler medlemsländer.

facebook Twitter Email