Socialdemokraterna välkomnar EU-PNR och nya dataskyddsregler

- Vi har arbetat flera år för att få detta på plats. Ett EU-system för PNR är ingen mirakellösning men det är ett viktigt verktyg del i kampen mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism, säger europaparlamentariker Anna Hedh (S) efter att Europaparlamentet godkänt direktivet om EU-PNR.

– Regler sätter tydliga begränsningar för hur PNR-uppgifterna får användas och hur länge de får sparas. Ett samlat EU-regelverk gör det möjligt att ha samma integritetsskydd i hela EU och kommer underlätta utbytet av uppgifter mellan brottsbekämpande myndigheter i olika medlemsstater, fortsätter Anna Hedh.

Samma dag antogs även lagstiftning för personuppgiftskydd – det så kallade dataskyddspaktetet.

– Det är särskilt välkommet att vi, samtidigt som vi antar EU-PNR, även godkänner nya regler för personuppgiftsskydd som stärker den personliga integriteten, säger Anna Hedh.

Paketet innehåller dels allmänna regler för hur företag (inklusive Facebook och Google) och myndigheter får hantera personuppgifter och regler för brottsbekämpning.

– Vi välkomnar den allmänna dataskyddsförordningen som ger samma skydd i alla medlemstater. Ursprungförslaget hade stora brister men tack vare hårt arbete, har vi sett att reglerna inte hindrar forskning, ger möjlighet att i kollektivtal reglera hur uppgifter får hanteras på arbetsmarknaden samt skapar undantag som skyddar offentlighetsprincipen och yttrandefrihet, avslutar Anna Hedh (S).

BAKGRUND

  • EU-PNR PNR står för Passenger Name Record och är den standardiserade bokningsinformationen som flygbolag lagrar (bland annat för att möjliggöra flera påföljande resor). PNR-uppgifter innehåller namn på personen som reser och hur denne har rest, samt information kopplat till bokningen (exempelvis e-postadress som användes för att boka resan och kontokortnummer).
  • Dataskyddspaktet Personuppgifter är information som kan kopplas till en fysisk person. Paketet består av ett direktiv som bestämmer regler för brottsbekämpning och en allmän förordning som reglerar hur personuppgifter får användas i övrig verksamhet. Den nya förordningen kommer träda ikraft om två år och ersätter nationella regler – i Sverige personuppgiftslagen (PUL).
facebook Twitter Email