Skärpta krav på cancerframkallande arbetsmiljö

Ingen ska behöva drabbas av cancer på jobbet. Idag ställde sig EUs medlemsländer bakom skärpta krav på cancerframkallande ämnen i arbetsmiljön. Marita Ulvskog har lett förhandlingarna för EU-parlamentet.

– Det här innebär ett lyft för arbetstagare i hela Europa. Företagen ska inte kunna konkurrera med en miljö som sätter de anställdas liv och hälsa på spel, säger Marita Ulvskog.

Cancer är idag den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i Europa. Fler än hälften, 53 procent, av alla dödsfall som kopplas till arbetsmiljön beror på cancer. Det handlar framför allt om lungcancer, lungsäckscancer och cancer i urinblåsan.

EU-kommissionen presenterade tidigare i år ett förslag på nya eller skärpta gränsvärden på 13 ämnen. Det är första gången på över tio år som lagstiftningen revideras på grund av hårt motstånd ifrån industriföreträdare. Marita Ulvskog drev ytterligare skärpning av gränsvärdena för sexfaldigt krom, trädamm och skärpt hälsoövervakning för exponerade arbetstagare även efter att de lämnat arbetsplatsen – en nyckelfråga för det förebyggande arbetet. Kommissionen kommer även att utvärdera om lagstiftningen också ska inkludera reproduktionsstörande ämnen – som drabbar arbetstagares fertilitet och orsakar fosterskador.

– EU:s arbetstagare har väntat i tio år på att unionen ska agera. Nu har vi tagit det första viktiga steget på väg mot en säkrare arbetsmiljö för miljoner arbetare i Europa, säger Marita Ulvskog. Överenskommelsen, som nu formellt ska godkännas av parlamentet och rådet,  innebär också att en utvärdering av gränsvärdet för kvartsdamm kommer att göras inom fem år för att se om striktare gränsvärde kan nås.

* * *

facebook Twitter Email