EU trappar upp kampen mot svartarbete

EU-parlamentet väntas idag godkänna av en ny europeisk plattform för förebyggande och bekämpning av odeklarerat arbete. Plattformen, som ska utgöra ett forum där experter kan utbyta information och bästa praxis, ska bestå av medlemsstaternas olika tillsynsorgan, såsom yrkesinspektioner, myndigheter som administrerar socialförsäkringar, skatte- och migrationsmyndigheter samt representanter för arbetsmarknadens parter.

– Odeklarerat arbete är ett stort problem, inte bara för löntagarna, som oftare än annars utnyttjas och utsätts för väldigt otrygga arbetsvillkor, utan också för medlemsländerna, som går miste om skatteintäkter, säger Marita Ulvskog (S) som, i egenskap av ställföreträdande utskottsordförande i sysselsättningsutskottet, lett parlamentets förhandlingsteam i ärendet.

Plattformen ska utforska nationella och gränsöverskridande verktyg för att möta gemensamma problem, såsom fenomenet med falskt egenföretagande och odeklarerat arbete i underleverantörskedjor. Det ska också förbättra informationsutbytet mellan de nationella myndigheterna samt stärka samarbetet mellan EU:s medlemsländer, med personalutbyten, utbildningsinsatser och genom att utveckla gemensamma riktlinjer för att motverka odeklarerat arbete.

– Jag välkomnar att EU med detta tar ett nytt steg mot att bekämpa svartarbete. Vi behöver mer utbyte av information och av erfarenheter över gränserna, så att det blir svårare för oseriösa aktörer att utnyttja kryphål i systemen, fortsätter Marita.

– Det här är ett första steg. Vi socialdemokrater kommer dock fortsätta att arbeta också för andra åtgärder som behövs. Vi måste stärka yrkesinspektionerna och facken i EU, så att dessa kan övervaka vad som sker ute på arbetsplatserna och se till att reglerna följs. Vi behöver också stoppa fusk med falska socialförsäkringsintyg och se till att utstationerad arbetskraft får samma rättigheter och lön som sina inhemska kollegor, samt förhindra snedvriden konkurrens genom så kallade brevlådeföretag, avlutar Ulvskog.

FAKTA/BAKGRUND
På EU-nivå definieras odeklarerat arbete som ”varje betald verksamhet som är laglig med hänsyn till sin art men inte deklarerad till offentliga myndigheter, med beaktande av skillnader i regelsystemen i medlemsstaterna”. I mars 2014 publicerade Eurobarometer en undersökning om odeklarerat arbete, som genomfördes i 28 EU-länder. Denna visade bl.a. att:

  • Den odeklarerade sektorn i EU uppskattas till mellan 15 – 20% av EU:s BNP.
  • 11 % av de tillfrågade erkände att de föregående år har köpt varor eller tjänster som inbegriper odeklarerat arbete under föregående år, medan 4% erkänner att de utfört odeklarerad betald verksamhet.
  • 60 % indikerar lägre priser som den främsta orsaken till köp av odeklarerade varor eller tjänster.
  • 50 % nämner fördelar för båda parterna som de viktigaste orsakerna till odeklarerat arbete, 21 % nämner att det är svårt att hitta ett vanligt jobb, 16 % anser att skatterna är alltför höga, och 15 % avsaknad av andra inkomster.
  • Reparationer och renoveringar i hemmet (29 %), bilreparationer (22 %), städning (15 %) och livsmedel (12 %) är de mest efterfrågade odeklarerade varorna eller tjänsterna.
facebook Twitter Email