Erik Bergkvist (S) blir samordnare för EU:s fond för rättvis omställning

”Den europeiska ekonomin har drabbats hårt av Coronapandemin och vi måste ta krafttag för att vända kurvorna uppåt” säger Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) som blivit utsedd till samordnare för den socialdemokratiska gruppen i parlamentets budgetutskott, s.k. skuggrapportör, vad gäller fonden för en rättvis omställning.

– EU måste omedelbart hantera en europeisk ekonomi som är i fritt fall på grund av Coronapandemin. Därför behövs en ny Marshallplan för Europa i EU:s nästa långtidsbudget, som också säkerställer en socialt rättvis klimatomställning, säger Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S).

Bergkvist får delansvar för en av de tre delarna i mekanismen för rättvis omställning. Den presenterades som en del av kommissionens investeringsplan för ett hållbart Europa – den plan som finns för den gröna given.

– EU:s region och strukturfonder ska bidra till att EU uppnår klimatmålen i Parisavtalet, men det får inte ske på bekostnad av EU:s traditionella sammanhållningspolitik. På grund av Coronakrisen blir det än viktigare för EU att fortsätta arbetet med att jämna ut de ekonomiska skillnaderna mellan medlemsstaterna i Europa, säger Erik Bergkvist.

Syftet med mekanismen är att mobilisera totalt 100 miljarder euro 2021–2027 genom fonden för rättvis omställning, ett särskilt program inom InvestEU samt en ny lånefacilitet från Europeiska Investeringsbanken för utlåning till offentlig sektor och subventionerad av EU:s budget. Därigenom ska ytterligare investeringar möjliggöras i de regioner som påverkas mest av omställningen till klimatneutralitet.

Fakta
Fonden för en rättvis omställning föreslås ge stöd till alla medlemsstater och kommissionen föreslår att den ska få 7,5 miljarder euro i nya EU-anslag, utöver kommissionens förslag till EU:s nästa fleråriga budgetram. Fonden för en rättvis omställning är ett verktyg för att stödja de regioner som påverkas mest av omställningen till klimatneutralitet och för att undvika att skillnaderna mellan regionerna ökar. Den kommer därför att inrättas inom ramen för sammanhållningspolitiken.

På engelska benämns fonden Just Transition Fund, JTF.

* * *

facebook Twitter Email