Olle Ludvigsson: Ny EU-strategi för en stark industri

Krönika av Olle Ludvigsson i Aktuellt i politiken den 13 oktober 2017.

Den europeiska industrin står inför en rad utmaningar. Det handlar bland annat om globaliseringen och den ökade digitaliseringen i samhället. I sitt årliga tal om tillståndet i unionen lyfte EU-kommissionens ordförande Juncker fram viljan att göra vår industri starkare och mer konkurrenskraftig. Detta har sedan mynnat ut i att EU-kommissionen för en kort tid sedan presenterade en ny strategi för den europeiska industrin: Investera i en smart, innovativ och hållbar industri.

Initiativet tar sin utgångspunkt i att vi behöver en stark och konkurrenskraftig industri, samtidigt som det är alldeles uppenbart att utmaningarna är många och svåra. Strategin i sig innehåller inte särskilt mycket nytt, utan är snarare en sammanställning av olika initiativ som redan presenterats eller som ska presenteras framöver.

Trots detta är ändå initiativet välbehövligt. Det belyser dels att industrifrågorna är viktiga men också att det behövs krafttag kring dessa frågor inom EU.

Det talas ofta om att industrin är ryggraden i den europeiska ekonomin och det är en passande beskrivning. Men med tanke på de stora utmaningarna som industrin står inför måste den anpassa sig till förutsättningarna. Det handlar bland annat om att satsa på forskning och utveckling, liksom på utbildning och livslångt lärande så att det finns arbetskraft med rätt kompetens som kan ta sig an de nya jobben som skapas inom industrin. Men det handlar också om att underlätta industrins anpassningsförmåga och möjligheter till förnyelse.

För både Sverige och EU är det av största vikt att vi har en stark och konkurrenskraftig industri. Men för detta krävs ett stabilt ramverk och att alla inblandade aktörer tar ansvar och drar åt samma håll. Om så är fallet finns det stora möjligheter att generera ökad tillväxt och nya jobb, vilket vi alla tjänar på. EU-kommissionens nya strategi fyller här en viktig funktion och ger oss något att bygga vidare på framöver.

Olle Ludvigsson

facebook Twitter Email