Anna Hedh: Tydlig koppling mellan klimat och jämställdhet

Miljö/ klimat och jämställdhet är några av socialdemokraternas prioriterade frågor både hemma och i EU-politiken. Men hur ofta tänker vi på dem i ett gemensamt sammanhang? Hur ofta tänker vi klimatfeminism?

Att rädda klimatet handlar ju inte bara om utsläppsnivåer och att förbjuda giftiga substanser. Det handlar lika mycket om makt och maktfördelning, mänskliga rättigheter, ekonomisk fördelning och jämställdhet mellan könen.

Faktum är att kvinnor släpper ut mindre koldioxid än män. Tittar vi på en man i EU är koldioxid-avtrycket 25 procent högre än från en kvinnlig EU-medborgare. Män i Norden konsumerar 40 gram kött mer per dag än de nordiska kvinnorna. Svenska mäns privata transporter släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som svenska kvinnor, eftersom de oftare cyklar och åker kollektivt än män.

Globalt visar siffror från FN att kvinnors utsatthet för klimatkatastrofer är 14 gånger större än för män. Kvinnor är också i en betydligt högre utsträckning beroende av naturresurserna eftersom de oftast arbetar som bönder. Trots det har de inte makten över jorden de brukar, eftersom det oftast är männen som äger marken på grund av lagstiftning kring ägande och arvsrätt.

Jag tycker det är på tiden att vi socialdemokrater ser kopplingen mellan klimat och jämställdhet. Kvinnor åtnjuter en betydligt mindre andel av samhällets resurser, på alla plan, eftersom vi lever i ett patriarkat. Ändå agerar kvinnor mer klimatsmart vilket dock varken premieras eller uppmärksammas.

Att kunna se och ta till sig hur män påverkar och bidrar till klimatförändringar är avgörande för att få en rättvis och tydlig bild av problemet.

Möjligheten att välja hur man vill leva och hur man vill konsumera är genomgående en funktion av kvinnor och mäns olika ekonomiska villkor, ålder, etnicitet, sexuella och reproduktiva hälsa, arvsrätt, ägande, frihet, inflytande över beslut, tillgång till arbetsmarknaden och rätt till barnomsorg.

Att ställa om samhället mot en hållbar utveckling och fasa ut fossila bränslen handlar om feminism, helt enkelt för att det krävs ett normkritiskt förhållningssätt till hur vi organiserar oss.

Anna Hedh

facebook Twitter Email