Upphovsrätt

Utvecklingen av den digitala tekniken över internet har förändrat sättet hur skapare och andra rättighetsinnehavare producerar verk inom musik, film, spel och annat kreativt innehåll. Tekniken har även förändrat distribueringen och användningen av skapares verk och därför är det angeläget att EU moderniserar upphovsrätten. En välfungerande upphovsrätt på vår allt mer digitaliserade värld är en förutsättning för en modern ekonomi och en kulturell mångfald. Vår utgångspunkt är att reglerna måste anpassas i en digital värld på ett sätt som gör att villkoren för kulturskapare förbättras. Vi har inom ramen för direktivet för upphovsrätt för den digitala inre marknaden drivit för att värna om kollektiva avtalslicenser i enlighet med det system för massklarering av rättigheter som vi har i Sverige.

Vidare har vi verkat för att regelverket uppdateras på ett sätt som tar itu med obalansen mellan olika upphovsrättsinnehavare där vi vill stärka den enskilda kulturskapares ställning i förhållande till producenter och distributörer, även inom den digitala distributionen på ett sätt som gör att författare, musiker och andra ska ha rätten att kunna omförhandla sina avtal när ursprungsavtalet ger en oproportionerlig låg ersättning i relation till verkets ekonomiska värde

Vi anser således att åtgärderna måste vara proportionerliga och välbalanserade mellan rättighetsinnehavare, användare reglerna inte slår fel på ett sätt som begränsar användarnas yttrandefrihet eller ett öppet internet.

Vi är även kritiska till artikel 11 om att ge tidningsutgivare ensamrätt inom upphovsrätten. Vi menar att det vore att fjärma sig från kärnan i de regler som idag styr skyddet av litterära och konstnärliga verk, den så kallade Bernkonventionen och skulle riskera leda till ökad mediekoncentration inom mediebranschen. Vidare anser vi att en ny rättighet för utgivare riskerar att komplicera en avtalsrelation mellan tidningsutgivare och journalister, fotografer och andra mediearbeterare som i Sverige regleras inom ramen för kollektivavtal.

* * *

facebook Twitter Email