Regional utveckling

Europas regioner utgör en enorm kraft för tillväxt, innovation och skapar många arbetstillfällen runt om i Europa. I Sverige har regionerna olika förutsättningar, de norra regionerna präglas av stora avstånd och gles befolkning medan storstadsregionerna växer och är i behov av stöd med social sammanhållning. Oavsett vilka förutsättningar regionerna har, så bidrar EU:s regionala utvecklingsmedel med investeringar i infrastruktur som utbyggnad av bredband eller finansiering av integrationsprojekt eller näringslivs främjande.

Ibland kan EU verka avlägset för medborgarna – då är sammanhållningspolitiken och politiken för regional utveckling verkligen ett exempel på politik som kommer oss nära i form av satsningar på entreprenörskap och omställningsförmåga i lokala industrier. Vi har sett att pengar från EU:s strukturfonder har gjort stor skillnad i många delar av Sverige i form av ökad specialisering av industrier, stöd till forskning på universitet och högskolor och även nya samarbeten mellan svenska regioner och regioner i andra delar av Europa.  Genom socialfonden finns möjligheter att skapa förutsättningar för bättre matchning på arbetsmarknaden, och därmed hjälpa integrationen och den sociala sammanhållningen i Sverige.

Vi tycker att det är bra att regionalstödet och strukturfonderna bidrar till regional utveckling runt om i Europa. Stödet bidrar till att stimulera utvecklingen i ekonomiskt och socialt utsatta regioner och skapar möjligheter att även i mer välbärgade regioner genomföra viktiga och nyskapande projekt som inte hade fått plats i de vanliga nationella programmen. Fonderna är viktiga för ett Europa i återhämtning, här får ingen region lämnas på efterkälke.

Vi socialdemokrater är positiva till att det framtida regionalstödet föreslås få en allt större inriktning på klimat och innovation, då vi vill se ett grönare Europa som också ligger i framkant när det kommer till den digitala utvecklingen. Regionalstödet står inför en genomgående reform i  budgetperioden för 2021-2027. Arbetet med reformen  är snart på plats och vi arbetar aktivt för att underlätta för stödmottagare att komma åt finansiering för viktiga och nödvändiga projekt.

Många städer, kommuner och regioner arbetar redan ambitiöst med såväl strukturfonderna som andra former av EU-stöd, men den outnyttjade potentialen är fortfarande stor, vilket många gånger beror på en känsla av krångel och byråkrati. I arbetet med den nya budgetperiods regionalstöd tycker vi att det är viktigt att man arbetar för alla möjliga former av förenkling av reglerna för EU-stöd.

* * *
Senaste uppdaterad: 19 mars 2021 / LH

facebook Twitter Email