Miljö & klimat

Miljö- och klimatarbetet inom EU är ett bra exempel på hur EU-länderna gemensamt kan ta hand om problem som de inte kan lösa på egen hand. Vi anser att EU är på väg åt rätt håll på miljö- och klimatområdet, men menar samtidigt att mycket mer behöver göras.

Vi kämpar hårt för att EU ska öka takten i klimatomställningen och höja ambitionerna när det gäller utsläppen av växthusgaser. För att EU ska leva upp till det internationella Parisavtalets målsättning att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 C°, helst maximalt 1.5 C°, måste klimatutsläppen minska mer och i raskare takt än idag. Det ställer nya krav på EU:s lagstiftning och vi stödjer arbetet att höja ambitionen i klimatarbetet till år 2030.  Hela samhället måste bidra till klimatarbetet, därför driver vi på för att klimatutsläppen ska minska i alla sektorer. Det är också viktigt att ta ett helhetsgrepp om alla miljö- och klimatrelaterade frågor, så  att jordbrukspolitiken klimatanpassas och görs mer ekologiskt hållbar, att regional- och strukturfonderna ger stöd till klimatvänliga bostäder samt att ordentliga satsningar görs på järnvägssystemet och annan miljövänlig infrastruktur.

Klimatarbetet måste föras på global nivå och här spelar EU en nyckelroll. De industrialiserade länderna ska gå i spetsen för att minska sina utsläpp.  Utvecklingsländerna ska få ekonomiskt och tekniskt stöd till sitt arbete med att minska utsläppen, liksom till att anpassa sina samhällen till de klimatförändringar som redan uppkommit. Stödet ska ligga utöver vad som krävs för att nå FN:s mål om ordinarie bistånd.

Också arbetet med energieffektivisering har en stor potential för en hållbar utveckling för miljön och klimatet. Att spara energi i byggnader och i industrin är ofta det enklaste och billigaste sättet att minska klimatbelastningen. Även förnybara energikällor är en självklar del i lösningen på klimatproblemet. Vi vill att EU i alla beslut om energikällor ska prioritera bioekonomins och i synnerhet skogens enorma potential. Vi välkomnar att EU nu växlar upp arbetet och stärker sina mål för såväl energibesparingar som förnybar energi till år 2030. Dessutom anser vi att EU bör införa ett gemensamt certifikatsystem för grön el, vilket skulle stimulera produktionen av förnybar energi.

För att föregå med gott exempel i klimatfrågan anser vi att EU måste upphöra med resorna mellan Bryssel och Strasbourg och istället ha alla sammanträden på ett ställe.

Vid sidan av klimatarbetet finns det flera miljöområden där EU bör ha en mer aktiv roll. Detta innebär bland annat att EU:s regelverk för att skydda människors hälsa och miljön mot skadliga kemikalier måste stärkas. I synnerhet vill vi se att regelverket för hormonstörande ämnen förbättras, så att dessa kemikalier kan identifieras och fasas ut i snabbare takt. VCIdare anser vi att EU måste ta ett helhetsgrepp för att ställa om till en mer hållbar och skonsam användning av bekämpningsmedel i jordbruket. Dagens intensiva användning av kemiska bekämpningsmedel innebär risker både för den biologiska mångfalden och för människors hälsa, samtidigt som jordar på sikt utarmas. Det är tillika av stor vikt att minska spridningen av tungmetaller och andra farliga ämnen i naturen samt olika insatser för att göra havs- och kustmiljöerna renare. EU:s kemikalielagstiftning, REACH, är ett bra regelverk, men detta måste stärkas ytterligare då det fortfarande finns ett antal hål att täppa till. Vi vill till exempel att det ska vara möjligt att genom REACH förbjuda lågvolymkemikalier – alltså kemikalier som tillverkas/importeras i volymer mellan 100 och 1000 ton per år.

* * *
Senaste uppdaterad: 12 juli 2018 / LH

facebook Twitter Email