Migration

EU bör utveckla en solidarisk och rättssäker asyl- och migrationspolitik som tar hänsyn till utsatta människors och barns speciella behov.

Vi anser att medlemsländerna måste samlas i ett gemensamt system som leder till en jämnare fördelning av asylsökande inom EU. Alla länder måste vara med och ta ansvar. För att systemet ska vara långsiktigt hållbart måste sekundära förflyttningar motverkas. Det är också viktigt att alla asylsökande får en rättssäker och individuell prövning.

De som beviljas asyl ska också få ett rättssäkert och effektivt mottagande med korta handläggningstider. För de som däremot inte får stanna ska det finnas en väl fungerande och rättssäker ordning för återvändande.

Hbtqi-flyktingars rätt till internationellt skydd måste säkerställas inom ramen för det gemensamma flyktingsystemet.

Sverige har tagit ett stort ansvar vad gäller vidarebosättning i EU. Vi menar att det är en bra laglig väg in i EU och fler länder måste visa solidaritet genom vidare­bosättning.

Medlemsländerna måste också fullt ut tillämpa det gemensamma regelverket och internationell rätt på asylområdet.

Inom EU ska vi inte konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Den fria rörligheten får inte användas för att dumpa villkor och löner. Vi ska ha ett system som underlättar för företag att rekrytera spetskompetens och vara attraktiv för högkvalificerad arbetskraft.

* * *

Senaste uppdaterad: 23 mars 2021 / LH

facebook Twitter Email