Medborgerliga fri- och rättigheter

Vi anser att EU tydligt måste försvara de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. Dessa grundbultar måste vara en självklarhet i hela Europa.

Tyvärr finns det fortfarande systematisk diskriminering inom alla delar av unionen och de mänskliga fri- och rättigheterna begränsas aktivt inom vissa av EU:s medlemsländer. I bland annat Ungern och Polen har regeringarna antagit lagar som attackerar akademin, civilsamhället, medie- och pressfriheten och hotar rättsstaten. Romer är en särskilt utsatt grupp som i flera medlemsländer förföljs och lever i gettoliknande miljöer. Kränkningar av det slaget kan vi aldrig acceptera. EU måste kunna svara på dessa överträdelser av grundläggande rättigheter på ett bättre sätt än som görs idag. Vi vill införa en bred granskningsmekanism för demokrati, rättsstat samt fri- och rättigheter som ska gälla alla medlemsstater. Den årliga rapportering om rättsstaten och den nya budgetmekanismen som kom på plats 2020, som innebär att EU kan stoppa utbetalningar till medlemsländer som bryter mot rättsstatsprincipen, är goda steg på vägen. Nu behöver vi gå ett steg längre.

Skyddet för den personliga integriteten och data behöver stärkas. Vi delar med oss av allt fler personuppgifter, till exempel genom bankärenden online, shopping, sociala medier eller elektroniska deklarationer. I takt med att de tekniska möjligheterna till övervakning och informationsinhämtning ökar måste lagstiftningen som säkrar den personliga sfären förbättras. Antagande av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) var en milstolpe som ger tillbaka kontrollen över personuppgifter till individen. Nu måste nationella myndigheter säkerställa att förordningen efterlevs så att den personliga integriteten stärks.

EU kommer under innevarande mandatperiod att ta fram ny lagstiftning på det digitala området. Olagligt innehåll online måste tas bort, så som terrorpropaganda, hot, hatbrott (så som hets mot folkgrupp) och bedrägerier. Plattformarna har också ett ansvar för den information och innehåll som sprids. Vi vill därför se en tvingande lagstiftning för att ta bort olagligt material på nätet. Samtidigt vill vi möjliggöra för plattformar att ha egna användarvillkor för att kunna ta bort material, så som mobbing eller andra hatiska inlägg, som är stötande utan att passera gränsen för det olagliga. Lagstiftningen ska utformas så att det fria ordet värnas. Journalister och medieföretag ska kunna göra sitt jobb på bästa möjliga sätt. Vi ser fram emot att få nya regelverk på plats inom detta område

* * *
Senaste uppdaterad: 23 mars 2021 / LH

facebook Twitter Email