Medborgerliga fri- och rättigheter

Vi anser att EU tydligt måste försvara de grundläggande fri- och rättigheterna. Dessa grundbultar måste vara en självklarhet i hela Europa.

Tyvärr är fri- och rättigheterna satta på undantag i vissa av EU:s medlemsländer. I Ungern och Polen har regeringarna antagit lagar som attackerar civilsamhället och hotar rättsstaten. Romer utsätts i flera medlemsländer för diskriminering och förföljelser. Kränkningar av det slaget kan vi aldrig acceptera. EU måste kunna svara på dessa överträdelser av grundläggande rättigheter på ett bättre sätt än idag. Vi vill införa en granskningsmekanism för av fri- och rättigheter som ska gälla alla medlemsstater.

EU bör utveckla för en solidarisk och rättssäker asyl- och migrationspolitik som tar hänsyn till utsatta människors och barns speciella behov. HBT-flyktingars rätt måste säkerställas inom ramen för det gemensamma flyktingsystemet Det är oacceptabelt att det i dag är nästintill omöjligt att ta sig in i EU på laglig väg, även för den som är i behov av skydd. Det är inte heller godtagbart att vissa medlemsstater vägrar tillämpa lagstiftning på asylområdet. Vi vill se ett starkare EU-samarbete på flyktingområdet och en gemensam politik för Europas kommande behov av arbetskraftsinvandring. Medlemsländerna måste samlas i ett gemensamt system där alla asylsökande ges en rättssäker prövning med rimlig handläggningstid och mottagandet sedan fördelas mellan medlemsstaterna.

Skyddet för den personliga integriteten behöver stärkas. Vi delar med oss av allt fler personuppgifter, till exempel genom bankärenden online, shopping, sociala medier eller elektroniska deklarationer. I takt med att de tekniska möjligheterna till övervakning och informationsinhämtning ökar måste lagstiftningen som säkrar den personliga sfären förbättras. Antagande av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) var en milstolpe som ger kontrollen över personuppgifter tillbaks till individen. Vi vill nu se en strikt tillämpning som inte bara stärker den personliga integriteten utan också skapar möjligheter för företag.

* * *
Senaste uppdaterad: 12 juli 2018 / LH

facebook Twitter Email