Jordbruk och fiske

EU ska jobba mer med att främja en levande landsbygd och prioritera klimat och miljö inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Under hösten 2020 röstade Europaparlamentet om sitt förslag till ny jordbrukspolitik där man ställde högre krav på miljö- och klimatnytta och tryggare arbetsvillkor , samtidigt som budgeten blir smalare. Förslaget gick i rätt riktning, men inte tillräckligt långt för att leva upp till ambitionen om att EU:s jordbruk ska bidra till en hållbar omställning.

Det är viktigt att stödsystemet förändras så att de pengar som läggs på jordbruket bidrar till förbättringar för samhället i stort. Miljö- och klimatperspektivet måste lyftas fram mer än det gör i kommissionens förslag. Klimatomställningen, skyddandet av biologisk mångfald och främjande av den ekologiska produktionen måste ges betydligt högre prioritet. Vi vill också satsa mer på den del av EU:s jordbrukspolitik som handlar om landsbygdsutveckling. Här ser vi en stor potential för att utveckla företagsamheten och attraktiviteten i att bo och verka i glesbygd.

I och med Brexit minskar EU:s budget, men med det nya förslaget kvarstår ändå andelen av den totala budgeten som går till den gemensamma jordbrukspolitiken, en tredjedel. Detta tycker vi är orimligt och en stor felprioritering. Pengarna måste istället satsas på forskning, infrastruktur och andra åtgärder som kan trygga tillväxt och jobb. Där arbetar vi för betydande nedskärningar av EU:s jordbruksstöd. Motståndet till förändring är dock hårt, men vi anser att en tydlig omorientering av jordbrukspolitiken är helt nödvändig och har redan börjat agera aktivt för att en sådan ska komma till stånd. Förhandlingarna beräknas vara klara under sommaren 2021.

När det gäller fiskerisektorn är det viktigt att vi stoppar överfisket i världshaven. Fiskeri- och vattenbrukssektorn behöver bli mer hållbar och mer inriktad på att skydda mångfald och känsliga bestånd.

* * *
Senaste uppdaterad: 26 mars / LH

facebook Twitter Email