Jordbruk och fiske

EU ska jobba mer med att främja en levande landsbygd och prioritera klimat och miljö inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

I juni 2018 presenterade EU-kommissionen förslaget för EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021-2027. I och med Brexit kommer EU:s budget att minska men med det nya förslaget kvarstår ändå andelen av den totala budgeten som går till den gemensamma jordbrukspolitiken, en tredjedel. Detta tycker vi är orimligt och en stor felprioritering. Pengarna måste istället satsas på forskning, infrastruktur och andra åtgärder som kan trygga tillväxt och jobb. Där arbetar vi för betydande nedskärningar av EU:s jordbruksstöd.

Det är viktigt att stödsystemet förändras så att de pengar som läggs på jordbruket bidrar till förbättringar för samhället i stort. Miljö- och klimatperspektivet måste lyftas fram. Klimatomställningen, skyddandet av biologisk mångfald och främjande av den ekologiska produktionen måste ges betydligt högre prioritet. Det har blivit lite förbättringar i Kommissionens nya förslag sett till miljö och klimat, men detta är inte tillräckligt.  Vi vill också satsa mer på den del av EU:s jordbrukspolitik som handlar om landsbygdsutveckling. Här ser vi en stor potential för att utveckla företagsamheten och attraktiviteten i att bo och verka i glesbygd.

Motståndet till förändring kommer visserligen att vara hårt, men vi anser att en tydlig omorientering av jordbrukspolitiken är helt nödvändig och har redan börjat agera aktivt för att en sådan ska komma till stånd.

Ett annat problem är att de omfattande och ologiska subventionerna gör att konkurrensmekanismerna vad gäller livsmedel snedvrids. Maten skulle bli billigare för konsumenten om subventionerna sänktes och gjordes om. Jordbrukspolitiken är också djupt orättvis gentemot vår omvärld. Systemet reser höga och orättvisa murar runt Europa och länder i tredje världen ges inga rimliga möjligheter att exportera sina jordbruksprodukter till EU. I detta sammanhang är det viktigt att EU:s exportstöd på jordbruksprodukter avskaffas.

När det gäller fiske vill vi stoppa utfisket av världshaven. Detta är en fråga där de gemensamma EU-mekanismerna behöver utvecklas och bli starkare. Fiskeripolitiken måste göras ekologiskt hållbar samt bli ännu mer inriktad på att skydda mångfald och känsliga bestånd.

* * *
Senaste uppdaterad: 12 juli 2018 / LH

facebook Twitter Email