Jämställdhet

Vi är ett feministiskt parti och ser det som en självklarhet att kvinnor och män, pojkar och flickor ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets områden. Det gäller i såväl Sverige som EU och världen.

Främjandet av jämställdhet mellan kvinnor och män är något som är inskrivet i EU-fördragen. Samtidigt är EU långt ifrån jämställt och framstegen går alldeles för långsamt. En tredjedel av kvinnorna i EU har inte ett eget jobb att gå till, det könsbaserade våldet pågår på alarmerande nivåer och på många håll i Europa syns en mycket allvarlig tillbakagång på jämställdhetsområdet. Dessutom riskerar covid-19-krisen att drabba kvinnor hårdare än män på både lång och kort sikt.

I en stark union är rätten till ett arbete som går att försörja sig på grundläggande. Ökad jämställdhet mellan män och kvinnor, där både ansvaret för hemmet och försörjningen fördelas jämlikt, ger en ökad sysselsättning. Rätten att arbeta heltid måste också vara en självklarhet. Ingen ska tvingas arbeta deltid mot sin vilja och därför arbetar vi för att minska andelen ofrivilliga deltider och för att heltid ska vara norm. Jämställdhet är en fråga om makt och social rättvisa, men samtidigt också en förutsättning för att öka Europas tillväxt och konkurrenskraft. Det finns få områden inom unionen där tillväxtpotentialen är lika omfattande som på jämställdhetsområdet och därför måste EU prioritera arbetet för att främja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.

Kvinnor, liksom män, har rätt att leva ett liv fritt från våld. Det är därför mycket viktigt att alla medlemsländer i EU lagstiftar och tar krafttag mot våld mot kvinnor. Alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive sexualiserat, våld och hot om våld måste upphöra och förebyggas. De medlemsländer som fortfarande inte har ratificerat Istanbulkonventionen, det första juridiskt bindande regionala instrumentet mot våld mot kvinnor i Europa, måste göra det. Människohandel är en av de värsta formerna av mäns våld mot kvinnor. Vi vill sätta stopp för köp av flickors och kvinnors kroppar och vill att fler EU-länder inför en sexköpslag liknande den Sverige har.

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Vi verkar för att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter skall gälla i hela unionen. Vi betonar vikten av att män deltar och arbetar med att samhället blir mer jämställt. Ett jämställt samhälle tjänar alla på.

Vi står inför en akut klimatkris som kräver en omedelbar omställning av våra samhällen. Kvinnor och män påverkas och bidrar på olika sätt i klimatomställningen och därför måste den gröna omställningen jämställdhetsintegreras. Det är först när jämställdhet och klimatomställningen går hand i hand som vi kan bygga ett starkare samhälle för alla.

* * *
Senaste uppdaterad: 19 mars / LH

facebook Twitter Email