Jämställdhet

Vi driver på för ett jämställt EU fritt från diskriminering på grund av kön. EU har åstadkommit en hel del på området och vissa framsteg har gjorts, men fortfarande finns det mycket kvar att göra. Jämställdhetsperspektivet saknas fortfarande helt på många håll, såväl inom EU-institutionerna som ute i medlemsländerna. Gamla strukturer, där kvinnan har huvudansvar för hem och familj begränsar kraftigt möjligheten till yrkesarbete, lever fortfarande kvar. Diskriminering av kvinnor för at det är kvinnor är ett problem inom hela unionen. Utvecklingen på jämställdhetsområdet går i vissa fall åt rätt håll, men det går alldeles för långsamt.

Vi är ett feministiskt parti och ser det som en självklarhet att makten inom EU:s institutioner delas lika mellan kvinnor och män. För de ledande befattningarna måste 50/50-principen gälla och för institutionerna som helhet måste målet vara en jämn könsfördelning. EU:s jämställdhetslagstiftning behöver skärpas, bland annat genom tydligare regler mot diskriminering på grund av kön. Där saknar vi idag en tydlighet från EU som helhet.

I en stark union är rätten till ett arbete som gå att försörja sig på grundläggande. Ökad jämställdhet mellan män och kvinnor, där både ansvaret för hemmet och försörjningen fördelas jämlikt, ger en ökad sysselsättning. Jämställdhet är en fråga om makt och social rättvisa, men samtidigt också en förutsättning för att öka Europas tillväxt och konkurrenskraft. Det finns få områden inom unionen där tillväxtpotentialen är lika omfattande som på jämställdhetsområdet och EU måste arbeta strategiskt med jämställdhetsfrågorna och prioritera arbetet för att främja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.

Föräldraförsäkringen är en central jämställdhetsfråga där det går att åstadkomma förbättringar i medlemsländerna genom tuffare riktlinjer på EU-nivå. Vi arbetar för att föräldraförsäkringen i hela EU ska vara en rättighet och inte en skyldighet, för att ansvaret för föräldraskapet ska delas lika mellan män och kvinnor samt för att ersättningsperioden ska vara så lång och ersättningsnivån så hög att försäkringen får en reell jämställdhetseffekt.

Kvinnor, liksom män har rätt att leva ett liv fritt från våld. Det är därför mycket viktigt att alla medlemsländer i EU lagstiftar och tar krafttag mot våld mot kvinnor. Alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive sexualiserat, våld och hot om våld måste upphöra. De medlemsländer som fortfarande inte har ratificerat Istanbulkonventionen, det första juridiskt bindande regionala instrumentet mot våld mot kvinnor i Europa, måste göra det. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Vi verkar för att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter skall gälla i hela unionen.  Vi betonar vikten av att män deltar och arbetar med att samhället blir mer jämställt.

I finanskrisens spår har många medlemsländer stora problem med statsfinanserna. Från högerhåll höjs starka röster för att dessa problem ska lösas genom drastiska nedskärningar i offentlig sektor. Vi motsätter oss den typen av nedskärningar och en anledning är just jämställdhetsperspektivet. Eftersom kvinnorna är överrepresenterade i offentlig sektor får nedskärningarna klart negativa jämställdhetskonsekvenser.

* * *
Senaste uppdaterad: 12 juli 2018 / LH

facebook Twitter Email