Internationell handel

Vi anser att EU ska vara en föregångare för handel som är både fri och rättvis. Inom ramen för den gemensamma handelspolitiken kan EU främja tillväxt och sysselsättning, minska fattigdom och nå närmare målen i Agenda 2030.

I tider av ökad protektionism och isolering måste EU tydligt stå upp för öppenhet och frihandel, och WTO:s multilaterala, regelbaserade handelssystem måste upprätthållas. Multilaterala avtal bör vara utgångspunkten i handelspolitiken, men i brist på framsteg är EU:s bilaterala avtal en viktig vidareutveckling som kan komplettera WTO:s grundläggande avtal.

Det är av största vikt för oss att EU får till stånd bra och progressiva handelsavtal som både respekterar moderna handelsmönster och värnar om människor och miljö samt det demokratiska beslutsfattandet. Det behövs ambitiösa kapitel om hållbarhetsfrågor som upprätthåller höga skyddsnivåer för arbetsrätt, miljö och hälsa.

För oss är jämställdhet viktigt inom alla politikområden, inklusive inom EU:s handelspolitik där vi tycker att ett ökat jämställdhetsperspektiv krävs. Handelspolitiken måste också ta hänsyn till utvecklingsländers behov och intressen.

Samstämmighet är viktigt och vi tycker att handel, utvecklingssamarbete, skydd för arbetstagares rättigheter, miljö och hälsa bör vara ömsesidigt stödjande.

* * *
Senaste uppdaterad: 19 mars 2021 / LH

facebook Twitter Email