HBTQI

Friheten att kunna vara den man är, älska den man vill och uttrycka sig som man vill utan diskriminering är en mänsklig rättighet. Att leva sitt liv i friheten är grundläggande för ett värdigt liv. Undersökningar i Europa visar att rädsla, isolering och diskriminering tillhör vardagen för många homo, bi, trans, queera och intersex personer (hbtqi).  Idag saknas en heltäckande EU-lagstiftning som förbjuder diskriminering, hot och hat på grund av sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, könskarakteristika/anatomisk mångfald.

EU har denna mandatperiod fått sin första handlingsplan för att öka jämställdheten och skydda hbtqi-personers grundläggande rättigheter. Vi välkomnar detta och ser fram emot ett större fokus från EU och medlemsstaterna att leva upp till de grundläggande värdena. Skarpare åtgärder behövs för att skapa ett samhälle där alla kan leva fritt och få sina rättigheter tillgodosedda fullt ut, oavsett vem man är, hur man uttrycker sig eller vem man älskar.  Regnbågsfamiljer ska erkännas i hela EU. Om man är förälder i en medlemsstat ska man erkännas som förälder i alla medlemsstater. Registrerade partnerskap och äktenskap ska erkännas i hela EU. Därigenom möjliggörs rätten till rörlighet för alla medborgare i EU i praktiken. EU måste verka för att grundläggande mänskliga rättigheter ska gälla i och mellan alla medlemsstater.

Vi vill därför att EU omgående implementerar antagna initiativ och tar fram nya beträffande detta område. Det är särskilt viktigt att omgående driva fram tydliga förbättringar i de medlemsländer där bristerna är störst.

EU utropades mars 2021, av en majoritet av EU parlaments ledamöter, till en hbtqi-frihetszon. Detta är ett löfte från oss i Europaparlamentet att arbeta än mer intensivt för att bli en union där alla hbtqi-personer kan leva i frihet, utan  hot, hat och diskriminering.

* * *
Senaste uppdaterad: 23 mars 2021 / LH

facebook Twitter Email