EU:s budget

På vilket sätt och till vilket syfte som EU:s budget ska användas beslutas gemensamt av EU-parlamentet och EU:s finansministrar. Av EU:s totala bruttonationalinkomst (BNI) representerar EU-budgeten endast cirka en procent. EU-budgeten har därför inte som syfte att på egen hand stå för den totala finansieringen av olika gemensamma projekt och prioriteringar, utan kompletteras ofta av finansiering från medlemsländerna, från Europeiska Investeringsbanken eller från olika privata aktörer.

Genom EU:s budget ges en möjlighet för medlemsländerna att samordna sina insatser och nationella investeringar. Trots budgetens ringa storlek skapas genom olika medfinansiärer en hävstångseffekt – en liten del blir större och möjliggör mycket större projekt än vad som annars skulle ha varit genomförbara. Detta gäller särskilt områden som investeringar i infrastruktur, klimatförändringar och forskning.

Tillsammans kan vi nå mycket längre. Därför anser vi socialdemokrater att EU:s budget är det bästa finansiella instrumentet för solidaritet mellan medlemsländerna – ett instrument för samordning och genomförande av unionens gemensamma mål och principer.

EU:s budget planeras sju år i taget, i en så kallad flerårig budgetram. I december 2020 godkände Europaparlamentet rådets förslag om den fleråriga budgetramen för 2021-2027, inklusive ett återhämtningspaket med fokus på hållbara investeringar och digitalisering. Nödvändiga neddragningar har gjorts i jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken i syfte att kompensera för Storbritanniens utträde ur unionen. Samtidigt välkomnar vi antagandet av den så kallade villkorlighetsförordningen, vilket betyder att unionen ska kunna hålla inne medel till medlemsstater som brister i respekten av EU:s rättsstatsprinciper.

Minst 30 procent av EU:s utgifter inom långtidsbudgeten och återhämtningspaketet för 2021-2027 ska gå till klimatet, vilket stämmer väl överens med våra prioriteringar i arbetet för en mer rättvis, effektiv och grönare EU-budget. Det är ett steg i rätt riktning. Huvuddelen av EU:s budget går dock fortfarande till jordbruket och regionalstöden. Vi anser istället att EU:s budget behöver fokusera mer på sysselsättningsfrämjande åtgärder, forskning och utveckling och gröna jobb, åtgärder för att bromsa klimatförändringarna samt biståndsinsatser i utvecklingsländerna.

* * *
Senaste uppdaterad: 19 mars 2021 / LH

facebook Twitter Email