Brottsbekämpning & gränskontroll

Den organiserade brottsligheten och terrorismen vet inga gränser. Därför behöver vi ett tätt och effektivt samarbete inom EU. Samarbete är en förutsättning för att vi ska kunna skapa mer trygghet och få bort möjligheterna för de kriminella nätverken att tjäna pengar. För att uppnå detta vill vi öka det rättsliga och polisiära samarbetet inom EU. Medlemsstaterna har mycket att vinna på en tätare samverkan. Vi ser positivt på ökat engagemang som organiseras genom de europeiska myndigheterna för polis och rättsligt samarbete samt genom den europeiska åklagarmyndigheten. Samtidigt ska samarbetet mellan åklagare och polismyndigheter även fortsättningsvis ske på mellanstatlig nivå. Vi vill också se ett bättre informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter med full respekt för ett fullgott personuppgiftsskydd. En nyckelåtgärd för att skydda den inre säkerheten blir att bättre koppla ihop de befintliga informationssystemen på EU-nivå.

Vi anser att EU bör agera kraftfullt för att sätta stopp för alla former av människohandel. EU måste ha ett helhetsperspektiv där fokus ligger både på prevention och på bekämpning av de ligor som ligger bakom människohandeln. Det är ofta redan utsatta människor som utnyttjas i  människohandel. Att minska utsattheten för offren och minska incitamenten till utnyttjande genom att kriminalisera användandet av människor, i till exempel prostitution eller tvångsarbete, är nyckelfaktorer.  Det gränsöverskridande samarbetet mellan polis, åklagare och tull måste förstärkas. Skyddet av offer för trafficking måste också förbättras och stärkas. Detsamma gäller åtgärder för återintegrering och stöd i hemländerna för att offer inte åter ska hamna i klorna på traffickingligorna, däribland rätten till uppehållstillstånd för offer under utredningens gång.

Majoriteten av människohandel för sexuella syften drabbar kvinnor och flickor. Jämställdhetsperspektivet inom området måste stärkas. En central del i att bekämpa människohandel för sexuella ändamål är att motarbeta prostitutionen. Om efterfrågan på sexuella tjänster dämpas minskar också människohandeln. Vi tror att vi skulle nå större framsteg om fler medlemsstater beslutade om att följa den svenska modellen inom detta område.

Vi vill se bättre kontroll vid EU:s yttre gränser och vi välkomnar de förändringar som gjorts för kontroll av inresande mot relevanta databaser samt utökningen av mandatet för EU:s gränsmyndighet Frontex. En förbättrad yttre gränskontroll är förutsättning för att Schengensystemet ska fungera. Yttre gränskontroller får under inga omständigheter inskränka rätten till att ansöka om asyl.

* * *
Senaste uppdaterad: 23 mars 2021 / LH

facebook Twitter Email