Brottsbekämpning & gränskontroll

Vi vill öka samarbetet inom EU när det gäller brottsbekämpning. Medlemsstaterna har mycket att vinna på en tätare samverkan. Särskilt i fråga om den grova organiserade brottsligheten och terrorism är det helt nödvändigt att effektivt kunna arbeta över gränserna. Eftersom de kriminella nätverken ofta täcker ett flertal länder måste även polisinsatserna kunna göra det. Vi ser positivt på ökat samarbete mellan åklagare och polismyndigheter men vill att detta ska fortsätta ske på mellanstatlig nivå. Vi är därför emot inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet. Vi vill också se ett bättre informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter med full respekt för personuppgiftsskydd. En nyckelåtgärd för att skydda den inre säkerheten blir att bättre koppla ihop de befintliga informationssystemen på EU-nivå.

Vi anser att EU bör agera kraftfullt för att sätta stopp för alla former av människohandel. EU måste ha ett helhetsperspektiv där fokus ligger både på prevention så att brotten aldrig sker och på bekämpning av de ligor som ligger bakom människohandeln. Det gränsöverskridande samarbetet mellan polis, åklagare och tull måste förstärkas. Skyddet av offer för trafficking måste också förbättras, däribland rätten till uppehållstillstånd för offer.

En central del i att bekämpa människohandel för sexuella ändamål är att motarbeta prostitutionen. Om efterfrågan på sexuella tjänster dämpas minskar också människohandeln. Trenderna går på flera håll i Europa åt helt fel håll i detta avseende. Vi arbetar för att medlemsländerna ska inta en skärpt hållning och förbjuda sexköp enligt mönster från den svenska sexköpslagen.

Vi vill se bättre kontroll vid EU:s yttre gränser och vi välkomnar de förändringar som gjorts för kontroll av inresande mot relevanta databaser. En förbättrad yttre gränskontroll är förutsättning för Schengensystemet ska fungera. Yttre gränskontroller får under inga omständigheter inskränka rätten att ansöka om asyl.

* * *
Senaste uppdaterad: 12 juli 2018 / LH

facebook Twitter Email