Arbetsrätt & arbetsmiljö

För oss är det självklart att människor ska kunna röra sig fritt och arbeta vart man vill i Europa. När människor väljer att arbeta i ett annat EU-land ska de dock garanteras lika arbetsvillkor som sina inhemska kollegor.

Principerna om lika lön för lika arbete och rätten att vidta stridsåtgärder för att garantera detta har emellertid ifrågasatts i ett flertal domar från EU-domstolen. Utslagen i dessa domar har visat på en bristfällig europeisk lagstiftning som riskerar att underminera den svenska och nordiska modellen med kollektivavtal för att reglera löne- och anställningsvillkor. Vi kan aldrig acceptera att utländska företag konkurrerar med låga löner och farlig arbetsmiljö på svensk arbetsmarknad. Det håller inte. Ett EU där orättvisa och ofrihet breder ut sig kommer aldrig att bli öppet och framgångsrikt.

En gemensam europeisk arbetsmarknad får aldrig användas för att pressa lönerna nedåt eller försämra möjligheterna att teckna kollektivavtal. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att vi ska ha en gemensam arbetsmarknad som konkurrerar med kunskap – inte med låga löner och otrygga arbetsvillkor.

Vi vill investera i arbetstagares rättigheter. Därför har vi krävt förändringar i EU:s lagstiftning för att slippa framtida Laval-fall. Vi socialdemokrater vill att allt arbete som utförs i Sverige ska ske utifrån svenska löner och arbetsvillkor.

Vi vill även stärka fackets ställning i EU:s fördrag genom att införa ett socialt protokoll som slår fast att grundläggande rättigheter som strejkrätten och rätten att teckna kollektivavtal aldrig får underordnas den fria rörligheten på EU:s inre marknad. Dessutom måste EU:s lagstiftning följa och respektera grundläggande konventioner från FN:s internationella arbetsorganisation, ILO.

Vad gäller EU:s olika förslag till social och arbetsmarknads lagstiftning så arbetar vi konsekvent och aktivt för att dessa förslag alltid ska ta hänsyn till den svenska modellen där parterna på arbetsmarknaden har hög autonomi samt Sveriges generösa välfärdsystem.

Vi socialdemokrater vill också införa strängare arbetsmiljöregler och ta hårdare tag mot arbetsplatsrelaterad cancer. Varje år dör tusentals européer på jobbet. Det är oacceptabelt. Därför kräver vi att EU antar en ny och mer ambitiös arbetsmiljöstrategi där det införs en nollvision för dödsolyckor i arbetet. I många branscher, inte minst de kvinnodominerade, drabbas många av förslitnings- och belastningsskador, stress och andra psykosociala påfrestningar. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet måste ges särskild prioritet. Varje år dör också fler än 100 000 européer i cancer på grund av arbetet. Arbetet med att skärpa gränsvärdena för cancerogena ämnen måste därför fortsätta.

* * *

Senaste uppdaterad: 22 mars 2021 / LH

facebook Twitter Email