”Vårt blod innehåller flera hormonstörande ämnen”

Ett blodprov visar att vi, Jytte och Margot, har anmärkningsvärt höga halter av hormonstörande kemikalier i blodet. Vi kräver nu att EU:s tillträdande hälsokommissionär och miljökommissionär agerar för att fasa ut alla hormonstörande ämnen, skriver Jytte Guteland (S) och Margot Wallström (S) tillsammans med miljökemisten Åke Bergman.
Debattartikel av Jytte Guteland, Margot Wallström och Åke Bergman i Dagens Nyheter den 14 november 2019.

Varje dag kommer vi i kontakt med tusentals olika kemikalier. Många vanliga produkter i vår vardag innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan och för miljön, eller vars effekter är okända. Forskningen visar att vi påverkas mer av dessa ämnen än vad som tidigare befarats. Nu måste den tillträdande EU-kommissionen skärpa reglerna och stärka skyddet mot farliga kemikalier.

Särskilt allvarligt är hotet från kemikalier som stör människans hormonsystem. Hormonstörande kemikalier är ett känt men ändå ett smygande hot mot folkhälsan som vi människor utsätts för i vår vardag. De finns i vanliga produkter som leksaker, kläder, dricksvatten, kosmetika, och matförpackningar och har allvarliga effekter på vår hälsa. De når oss som komplexa blandningar via mat, dricksvatten och damm. Forskningen kopplar kemikalierna till en rad hormonsystems­relaterade sjukdomar och störningar som ökar i samhället. Foster och små barn utgör en särskild riskgrupp. Den här utvecklingen måste stoppas.

Exponering för hormonstörande ämnen kan kopplas till cancer, diabetes, fetma, infertilitet, sänkt IQ, koncentrationsstörningar och missbildningar.

Det är i dag inte möjligt att undvika dessa kemikalier. De finns överallt och i stor mängd i vår vardag. Så ska det inte behöva vara, människor ska skyddas mot farliga ämnen. Vi som skriver den här artikeln har i många år i politiken och akademin kämpat för bättre regler kring kemikalier. För oss är det tydligt att lagstiftningen i EU måste skärpas och moderniseras. Reglerna måste ge effektivt skydd samt ta hänsyn till kombinerade effekter när olika ämnen samverkar med varandra.

Det går att mäta dessa kemikaliers effekter på hälsan. Vi är oroade för hur mycket vi själva exponeras för dem.

Därför har vi, Jytte Guteland och Margot Wallström, med Åke Bergmans hjälp tagit ett blodprov för att se hur många hormonstörande ämnen vi har i kroppen. Analyserna har gjorts av Swaccs (Svenskt akademiskt centrum för säkra kemikalier) och bland annat innefattat klorerade bekämpningsmedel, bromerade flamskyddsmedel, polyklorerade bifenyler, klorerade paraffiner och per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS). Samtliga ämnen är så kallade långlivade organiska miljöföroreningar som inte förekommer naturligt i miljön utan har skapats av människan. De är giftiga för miljön och kan påverka människors hälsa.

Våra provresultat talar sitt tydliga språk: samtliga av de testade ämnena finns i vårt blod. Analysen slår fast anmärkningsvärt höga halter av de farliga hormonstörarna klorparaffiner, som förekommer bland annat som flamskyddsmedel och mjukgörare i exempelvis plast och textilier.

Provresultaten bekräftar att vi människor utsätts för en stor mängd kemikalier i vardagen, varav flera är farliga för hälsan. En del av klorparaffinerna i vårt blod regleras varken av EU:s kemikalielagstiftning eller internationella konventioner.

Resultaten är alarmerande och visar på behovet av starkare lagstiftning som bättre skyddar oss mot ­hormonstörande kemikalier. I Sverige för vi en aktiv politik för att skapa en giftfri miljö. Vi politiker och forskare har ett stort ansvar att staka ut riktningen mot ett giftfritt samhälle, men insatser krävs även från civilsamhället och från de som tillverkar, importerar och använder kemikalier. Ett rimligt första steg är att kemikalieinnehållet deklareras i alla varor och material.

Vi vill se ett starkare samarbete inom Norden och Europa som hjälper samhället att stiga av kemikaliekarusellen. Därför kräver vi att EU skärper reglerna för farliga kemikalier.

Genom att förbjuda alla hormon­störande ämnen och utveckla riskbedömningen av blandningar skulle skyddet för människors hälsa kraftigt stärkas. Samtidigt har EU chansen att ta ett globalt ledarskap i arbetet för en giftfri miljö och mer hållbar kemikalieanvändning.

Nu krävs konkret handling. Här spelar EU:s tillträdande hälsokommissionär, Stella Kyriakides, och miljökommissionär Virginijus Sinkevicius nyckelroller. Vi uppmanar dem att visa handlingskraft i kampen mot hormon­störande ämnen och kemikalier i blandningar människor utsätts för.

Vi har rätt till lagstiftning som skyddar människor och naturen mot alla farliga ämnen. För att så ska ske behövs bland annat horisontella vetenskapliga kriterier som kan identifiera hormonstörande ämnen i alla material och produkter runt omkring oss.

I dagens EU-lagstiftning finns en dubbel problematik:

  1. Hormonstörande ämnen identifieras endast i bekämpningsmedel (växtskyddsmedel och biocider). Alla de hormonstörande ämnen som finns i exempelvis matförpackningar, kosmetika och textilier omfattas inte av EU-lagstiftningen.
  2. Lagstiftningen innebär att endast kända hormonstörande ämnen regleras, medan ämnen som förmodas eller misstänks ha hormonstörande effekter utelämnas helt. Det strider mot den försiktighetsprincip som ska vara vägledande i EU:s kemikalielagstiftning och ska innebära att bara bevisligen ofarliga ämnen ska tillåtas. Så är inte fallet i dag.

Det finns också en global dimension i kemikaliefrågan. Hormonstörande ämnen är inget unikt problem för Sverige eller Europa, utan finns i hela världen. Vi måste samarbeta på global nivå för att få bukt med utsläppen av kemikalier i miljön. De höga halterna av klor­paraffiner i vårt eget blod visar på den globala spridningen av dessa ämnen, varav två miljoner ton tillverkas i Kina och Indien för global användning.

Därför kräver vi att EU ska driva på för att en global expertpanel för kemikalier skapas (likt FN:s klimatpanel IPCC) som genom forskning hjälper oss att bryta dagens omfattande exponering för kemikalier och ställa om till en giftfri miljö. Ambitionen är att därefter upprätta ett internationellt Parisavtal för att minska exponeringen för kemikalier i naturen och vardagen.

Det handlar om rätten att säga nej till farliga ämnen i vardagen och kunna välja säkra och hållbara alternativ. Det är en mänsklig rättighet att leva i en giftfri miljö! I förlängningen handlar det även om vilket samhälle vi vill leva i och lämna efter oss till våra barn.

Vi kräver konkret handling från EU för att fasa ut alla hormonstörande ämnen. Tillträdande hälsokommissionär Kyriakides och miljökommissionär Sinkevicius har ett ansvar att agera.

Vi vill ha svar på tre frågor:

  • Kommer ni skyndsamt att lägga fram EU-lagstiftning som förbjuder alla hormonstörande kemikalier och utgår ifrån kända, förmodade och misstänkta effekter enskilt och i blandningar?
  • Kommer ni att ta initiativ till en internationell expertpanel för kemikalier och ett bindande globalt avtal för att minska exponeringen för kemikalier i naturen och vardagen?
  • Och är ni villiga att göra samma blodprov som vi gjort, för att se hur många av de här kemikalierna som finns i era kroppar?

Jytte Guteland (S), Europaparlamentariker
Margot Wallström (S), fd utrikesminister och miljökommissionär
Åke Bergman, seniorprofessor i miljökemi

* * *

facebook Twitter Email