Hur ska vanligt folk hävda sin rätt gentemot storföretag?

De senaste årens transnationella företagsskandaler har gjort det tydligt att Europas konsumenter saknar makt gentemot storföretagen.
Debattartikel av Jytte Guteland och Anna Hedh i Nerikes Allehanda den 21 januari 2019.

I den så kallade dieselgateskandalen, där bland annat Volkswagen fuskade med mätningarna av bilarnas utsläpp i syfte att framstå miljövänligare, kompenserades de amerikanska bilköparna med över 15 miljarder dollar. Men hittills har inte en enda EU-medborgare beviljats skadestånd.

De många skandalerna runt Facebook visar också hur nya europeiska samarbeten behövs för att värna medborgarnas rättigheter gentemot storföretagen. Känsliga personuppgifter från miljoner människor har hamnat i händerna på företag som använder dem i ekonomiska intressen, utan att konsumenterna kompenseras eller ibland ens informeras.

Ett ökänt exempel är Cambridge Analytica som – utan användarnas kännedom – utnyttjade denna personliga information för att manipulera riktad propaganda och påverka det amerikanska valet 2016.

Nu behöver vi ett europeiskt regelverk för att hantera denna typ av bedrägerier mot konsumenterna.

EU-kommissionen har hört våra krav och presenterade i våras förslag till nya regler om så kallad grupptalan på EU-nivå.

I Sverige finns redan regler om grupprättegång, där en enskild person, en ideell organisation för konsumenter, löntagare och miljöföreningar, kan väcka åtal å en grupps vägnar.

Men gemensamma regler behövs också på EU-nivå, eftersom stora multinationella bolag som verkar mellan gränserna har en enorm fördel i relation till de enskilda medborgare som drabbas.

Därför är det oerhört viktigt att förslaget till nytt regelverk jämnar ut skillnaderna mellan konsumenter och företag samt höjer taket för konsumenters och medborgares rättigheter inom EU:s inre marknad. Givetvis samtidigt som nationella regler med högre standard behålls.

Inom Europaparlamentet har förslaget till nytt regelverk stöts och blöts under hösten. För oss socialdemokrater har det varit viktigt att lägga fram förbättringsförslag så att fler medborgare ges lika tillgång till en full och rättvis rättslig prövning.

Vi har också arbetat för att bredda tillämpningsområdet så att fler än konsumenter i gruppform ska kunna väcka talan, exempelvis lantbrukare som påverkats av farliga kemikalieutsläpp, eller arbetare vars arbetsgivare bryter mot hälso- och säkerhetsregler.

Hittills har arbetet om grupptalan präglats av tuffa motsättningar mellan oss socialdemokrater och konservativa politiker från Moderaternas och Kristdemokraternas partigrupp, EPP.

Under starkt tryck från näringslivets lobbyister, bland andra den högljudda tyska bilindustrin och USA:s handelskammare, eftersträvade den konservativa gruppen att urvattna förslaget på stark konsumenträtt och i stället bevara storföretagens makt. Till sist kunde dock det rättsliga utskottet enas om en balanserad kompromiss.

Vi socialdemokrater lyckades bland annat avvärja försöken från den konservativa gruppen att undanta flyg- och tågpassagerares rättigheter. Detta är inte minst viktigt med tanke på de frekventa övertramp på konsumenter och anställda som förekommer inom exempelvis flygbranschen.

En annan framgång är rätten till kompensation vid överträdelser om hälsa, miljö och dataskydd. Tyvärr gäller det enbart konsumenter. Från Socialdemokraternas sida lyckades vi dock driva igenom att även de som tillhör organisationer som kämpar för miljöoch dataskydd ska omfattas av rätten till kompensation.

Även om vi är besvikna över att reglerna på EU-nivå inte går ännu längre för att stärka konsumenternas rätt, är vi nöjda med att vi lyckats hålla emot storföretagens försök att fullständigt urvattna förslaget till nya regler.

Om utskottets kompromiss klubbas igenom i ett senare skede innebär det att vi lyckats stärka konsumenternas makt och öka ansvarsutkrävandet av storföretag, vilket är en förutsättning för en mer rättvis och hållbar framtid i EU.

Jytte Guteland (S), europaparlamentariker
Anna Hedh (S), europaparlamentariker

* * *

facebook Twitter Email