EU:s Green deal måste jämställdhetsintegreras

EU:s gröna omställning, Green deal, blir inte framgångsrik om den inte fullt ut är jämställdhetsintegrerad. Det räcker inte att ordet jämställdhet nämns eller bara finns med i delar, skriver Helene Fritzon (S).
Debattartikel av Heléne Fritzon i ETC den 18 februari 2021.

Svåra kriser innebär oftast allvarliga bakslag för jämställdheten. Den pågående pandemin är inget undantag. Kvinnor och barn är särskilt drabbade, inte i första hand av viruset i sig, men av följderna.

Flera rapporter visar hur flickor och kvinnor riskerar att drabbas hårdare också på lång sikt. Det handlar om mäns våld mot kvinnor som ökat i samband med långvarig karantän i hemmen, vilket också innebär stor otrygghet för många barn. Det handlar också om att kvinnors ställning på arbetsmarknaden har försvagats, många har tvingats gå ner i tid eller blivit arbetslösa. Det finns också länder som gömt sig bakom pandemin och inskränkt kvinnors rättigheter, ett skrämmande exempel är Polen som satt in en dödsstöt mot aborträtten.

För att bidra till att reparera den ekonomiska och sociala skada som coronapandemin har orsakat har EU enats om en återhämtningsplan. I fokus står en rättvis klimatomställning och den digitala omställningen, men även jämställdhet tas upp som en del i paketet. I det övergripande budgetpaketet finns också bestämmelser om jämställdhetsintegrering i budgeten.

Bra, tänker kanske många. Jämställdhet finns med och är en del av återhämtningsarbetet. Men räcker det? Nej, jämställdhet är inte en separat fråga. Om vi menar allvar med EU:s mål om att uppnå jämställdhet måste vi drastiskt öka takten och däribland jämställdhetsintegrera hela EU:s gröna omställning.

Låt oss först och främst reda ut begreppet jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhets­perspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv. Jämställdhetsintegrering blir därför både kritiskt och viktigt i klimatomställningen. Alla EU:s 27 medlemsstater måste ta ett gemensamt ansvar för såväl krisen som återuppbyggnaden. Det måste göras på alla nivåer, såväl lokalt som nationellt och internationellt.

Från svensk sida finns många goda exempel på framgångsrik klimatpolitik, inte minst på lokal nivå. Hållbara städer och miljö­vänlig avfallshantering med kretsloppstänkande men också fossilfri upphandling och skolornas Grön flagg-certifiering är bara några goda exempel.

Det är också en viktig kunskap att ta tillvara att kvinnor driver klimatomställningen i högre utsträckning än män. Det gäller både vad avser inställning till att omställningen är viktig men också hur man själv i sin vardag tar ansvar för att vara klimatsmart.

Jämställdhet och klimatomställning måste därför gå hand i hand, det är först då som vi kan bygga ett starkare samhälle för alla.

Vi har ett jordklot tillsammans men vi konsumerar som om vi har tre jordklot. För allas vår framtid måste klimatomställningen göras nu och för att den verkligen ska omfatta alla så måste den göras jämställd.

Alla tjänar på ett jämställt samhälle, flickor och kvinnor, men också pojkar och män – alla!

Heléne Fritzon

* * *

facebook Twitter Email