Svensk skogsindustri måste värnas

Debattartikel publicerad i Nya Wermlandstidningen den 2 september 2016

Närmare två tredjedelar av Sveriges yta täcks av skog ? vårt gröna guld. Som förnybar resurs spelar skogen en nyckelroll i både klimatomställningen men också i framtidens biobaserade cirkulära ekonomi, som gynnar såväl miljön som den regionala tillväxten och nya jobb.

En stor del av politiken som skapar ramarna för skogsindustrins villkor beslutas på EU-nivå. Därför är det viktigt att lagstiftningen i EU hjälper, snarare än stjälper, ett hållbart skogsbruk och främjar vår svenska biobaserade ekonomi. Här har svenska EU-parlamentariker ett stort ansvar.

Vi svenska socialdemokrater vill därför följande:

1. Främja ett aktivt skogsbruk. Ett aktivt och hållbart skogsbruk gör mer klimatnytta än obrukad skog. Skogsträd som råvara ökar resurseffektiviteten och kan ersätta material som betong, plast och stål och är därmed bättre för miljön och klimatet. Även restprodukter från avverkade träd är en viktig råvara för bioenergin och produktionen kan ersätta fossila bränslen med större klimatpåverkan.

Tack vare sin förmåga att binda koldioxid är skogen också en stor tillgång för att uppnå EU:s klimatmål. Därför är det viktigt att skogsbrukets potential maximeras i EU:s lagstiftning om markanvändning och skogsbruk (LULUCF), som spelar en central roll för att nå EU: s uppsatta mål för klimat och energi till år 2030. Det är avgörande att LULUCF främjar ett aktivt och klimatsmart skogsbruk som möjliggör innovativa sätt att tillgodose samhällets behov av biomassa och energi. En sådan politik skapar även regional hållbar tillväxt och jobb.

2. Värna och främja svensk skogsindustri i arbetet för en cirkulär ekonomi. En hållbar biobaserad ekonomi kräver att EU-länderna tillvaratar sina egna naturresurser. Det möjliggör en omställning från ett linjärt produktionssystem byggd på slit och släng ? till en cirkulär ekonomi där fossilbaserade produkter ersätts med biobaserade.
Vi ser positivt på att EU-kommissionens handlingsplan för en cirkulär ekonomi framhåller biobaserade produkter och råvaror som en viktig del för en hållbar utveckling, men anser att EU måste lyfta bioekonomins potential ännu mer. När EU nu reviderar avfallslagstiftningen inom ramen för en cirkulär ekonomi, kan unionen lära av svenskt skogsbruk och markanvändning och hur vi om och om igen använder förnybar råvara från brukade skogar till förnyelsebar energi och produkter.

3. Respektera nationella förutsättningar för skogsproduktion. Senare i år förväntas EU-kommissionen presentera hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. Förslagen kan påverka svenskt skogsbruk då brukarfrågorna förväntas bli aktuella.
I Europaparlamentet har debatten präglats av de risker och effekter som kan uppstå vid eventuella krav på lokala förvaltningsplaner eller regleringar på hur skogsråvara ska användas. För svensk del är det viktigt att marknaden fortsätter styra utvecklingen för innovativa produkter för en grön tillväxt. Därför driver vi på för att förhindra detaljregleringar på EU-nivå kring hur biomassa och biobaserade material ska användas.

Vi socialdemokrater tar ansvar och är tydliga med att EU måste skydda klimatet och miljön samtidigt som skogsbruket potential tillvaratas för att till en fossilfri framtid och nya jobb. Här hoppas vi att fler svenska partier i Europaparlamentet också drar sitt strå till stacken.

Jytte Guteland (S), europarlamentariker
Jens Nilsson (S), europaparlamentariker

facebook Twitter Email