Olle Ludvigsson: EU måste ta ledarrollen i klimatfrågan

Krönika av Olle Ludvigsson i Nerikes Allehanda den 26 februari 2018

EU samarbetet föddes ur kol- och stålunionen 1951. Då var syftet att neutralisera konflikten kring gränsområdena mellan Tyskland och Frankrike och skapa fred i  Europa.

Idag, 67 år senare, har  EU möjligheten att stoppa ett annat uppseglande orosmoment genom att göra det lönsamt att investera i gröna obligationer.

Någonstans mellan 60 och 80 procent av den kol, olja och gas som ligger i marken måste få ligga kvar orörd, om vi ska ha en chans att nå 1,5-gradersmålet, i enlighet med klimatavtalet från Paris. Det innebär i praktiken att världen står inför en möjlig koldioxidbubbla, då tillgångar i icke-förnybara bränslen utgör en betydande del av världens finansmarknader. Vi måste därför tydligt definiera vad som är hållbara investeringar, och sedan uppmuntra marknaden att öka investeringarna i gröna obligationer.

Det är bara att konstatera att den finansiella sektorn har en avgörande roll i övergången till en hållbar ekonomi. Idag räknas inte miljörisker in i prissättningen av finansiella produkter, vilket gör att icke hållbara och kortsiktiga fonder och aktier får en marknadsfördel. Därför är det bråttom att få till ett regelverk som styr hållbara finanser åt rätt håll.

Gröna obligationer har ett flertal gånger pekats ut som en viktig finansieringskälla för att klara omställningen. Marknaden för dem är dock relativt liten, även om den vuxit från noll till ett värde på närmare 300 miljarder dollar det senaste decenniet.

Därför har kommissionens expertgrupp för hållbara finanser nu föreslagit en gemensam standard och möjlig certifiering för just gröna obligationer. Det skulle i så fall öka skärpan och klarheten kring begrepp som ”grön” eller ”hållbar”. På så vis kan  EU bidra till den hållbara marknadens effektivitet och samtidigt hjälpa till att kanalisera kapitalflöden mot tillgångar som bidrar till en hållbar utveckling. Dessutom bidrar den här typen av kvalitetsmärkning till att det finansiella systemet blir mer genomskinligt.

I Sverige tar regeringen och finansmarknadsminister Per Bolund steg i samma riktning, där hållbarhetskrav inom till exempel pensionssystemet blir en del av finansmarknadstillsynen. Det är dock knappast en nyhet att förändring mot ett hållbart samhälle måste ske från fler än ett håll. Det räcker inte med att en stat anpassar sin offentliga sektor – den finansiella sektorn måste också vara med.

Jag tror att medborgarna i  EU förväntar sig att vi politiker tar globalt ledarskap i klimatfrågan.  EU har möjligheten att använda den makt som unionen faktiskt förfogar över för att möjliggöra och påskynda stabiliseringen av klimatet, och skydda planeten från en hotande klimatkris.

En  europeisk standardisering av gröna obligationer ser jag som en garant för omställning till en hållbar ekonomi och effektivt bidra till att nå Parisavtalets mål. Det är dags för  EU att gå från ord till handling.

Olle Ludvigsson

facebook Twitter Email