Europaparlamentets utskott

Förteckning över Europaparlamentets ständiga utskott samt de tillfälliga utskott som skapats.

AFCO Utskottet för konstitutionella frågor
ENGLISH: Committee on Constitutional Affairs
AFET Utskottet för utrikes frågor
ENGLISH: Committee on Foreign Affairs
AGRI Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
ENGLISH: Committee on Agriculture and Rural Development
BUDG Budgetutskottet
ENGLISH: Committee on Budgets
CONT Budgetkontrollutskottet
ENGLISH: Committee on Budgetary Control
CULT Utskottet för kultur och utbildning
ENGLISH: Committee on Culture and Education
DEVE Utvecklingsutskottet
ENGLISH: Committee on Development
DROI Utskottet för mänskliga rättigheter (underutskott AFET)
ENGLISH: Subcommittee on Human Rights
ECON Utskottet för ekonomi och valutafrågor
ENGLISH: Committee on Economic and Monetary Affairs
EMPL Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
ENGLISH: Committee on Employment and Social Affairs
ENVI Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
ENGLISH: Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
FEMM Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
ENGLISH: Committee on Women’s Rights and Gender Equality
FISC Utskottet för skattefrågor (underutskott ECON)
ENGLISH: Subcommittee on Tax Matters
IMCO Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd
ENGLISH: Committee on the Internal Market and Consumer Protection
INTA Utskottet för internationell handel
ENGLISH: Committee on International Trade
ITRE Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
ENGLISH: Committee on Industry, Research and Energy
JURI Utskottet för rättsliga frågor
ENGLISH: Committee on Legal Affairs
LIBE Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
ENGLISH: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
PECH Fiskeriutskottet
ENGLISH: Committee on Fisheries
PETI Utskottet för framställningar
ENGLISH: Committee on Petitions
REGI Utskottet för regional utveckling
ENGLISH: Committee on Regional Development
SEDE Utskottet för säkerhet och försvar (underutskott AFET)
ENGLISH: Subcommittee on Security and Defence
TRAN Utskottet för transport och turism
ENGLISH: Committee on Transport and Tourism

Tillfälliga utskott under mandatperioden 2019-2024

AIDA Utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran
ENGLISH: Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age
ANIT Utskottet för skydd av djur under transport
ENGLISH: Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport
BECA Utskottet för cancerbekämpning
ENGLISH: Special Committee on Beating Cancer
INGE Utskottet för utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation
ENGLISH: Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation

* * *

facebook Twitter Email