Europaparlamentets utskott

Förteckning över Europaparlamentets ständiga utskott samt de tillfälliga utskott som skapats.

AFCO Utskottet för konstitutionella frågor
ENGLISH: Committee on Constitutional Affairs
AFET Utskottet för utrikes frågor
ENGLISH: Committee on Foreign Affairs
AGRI Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
ENGLISH: Committee on Agriculture and Rural Development
BUDG Budgetutskottet
ENGLISH: Committee on Budgets
CONT Budgetkontrollutskottet
ENGLISH: Committee on Budgetary Control
CULT Utskottet för kultur och utbildning
ENGLISH: Committee on Culture and Education
DEVE Utskottet för utveckling
ENGLISH: Committee on Development
DROI Underutskottet för mänskliga rättigheter (AFET)
ENGLISH: Subcommittee on Human Rights
ECON Utskottet för ekonomi och valutafrågor
ENGLISH: Committee on Economic and Monetary Affairs
EMPL Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
ENGLISH: Committee on Employment and Social Affairs
ENVI Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
ENGLISH: Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
FEMM Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
ENGLISH: Committee on Women’s Rights and Gender Equality
FISC Underutskottet för skattefrågor (ECON)
ENGLISH: Subcommittee on Tax Matters
IMCO Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd
ENGLISH: Committee on the Internal Market and Consumer Protection
INTA Utskottet för internationell handel
ENGLISH: Committee on International Trade
ITRE Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
ENGLISH: Committee on Industry, Research and Energy
JURI Utskottet för rättsliga frågor
ENGLISH: Committee on Legal Affairs
LIBE Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
ENGLISH: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
PECH Fiskeriutskottet
ENGLISH: Committee on Fisheries
PETI Utskottet för framställningar
ENGLISH: Committee on Petitions
REGI Utskottet för regional utveckling
ENGLISH: Committee on Regional Development
SANT Underutskottet för folkhälsa (ENVI)
ENGLISH: Subcommittee on Public Health
SEDE Underutskottet för säkerhet och försvar (AFET)
ENGLISH: Subcommittee on Security and Defence
TRAN Utskottet för transport och turism
ENGLISH: Committee on Transport and Tourism

Särskilda utskott och undersökningskommittéer mandatperioden 2019-2024

AIDA Utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran
ENGLISH: Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age
ANIT Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport
ENGLISH: Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport
BECA Särskilda utskottet för cancerbekämpning
ENGLISH: Special Committee on Beating Cancer
COVI Särskilda utskottet för covid-19-pandemin: lärdomar och rekommendationer inför framtiden
ENGLISH: Special Committee on the COVID-19 pandemic: lessons learned and recommendations for the future
INGE Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation
ENGLISH: Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation
ING2 Särskilt utskott för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och om att stärka integriteten, transparensen och ansvarsskyldigheten i Europaparlamentet
ENGLISH: Special Committee on foreign interference in all democratic processes in the European Union, including disinformation, and the strengthening of integrity, transparency and accountability in the European Parliament
PEGA Särskilt utskott för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och om att stärka integriteten, transparensen och ansvarsskyldigheten i Europaparlamentet
ENGLISH: Special Committee on foreign interference in all democratic processes in the European Union, including disinformation, and the strengthening of integrity, transparency and accountability in the European Parliament

* * *

facebook Twitter Email