Europaparlamentet vill stärka arbetstagares rättigheter

- Att motarbeta social dumpning i transportsektorn är viktigt för svensk åkerinäring, och för att skapa trygga arbetsvillkor och passagerarsäkerhet inom transportsektorn, menar europaparlamentariker Jens Nilsson (S).

Europaparlamentets transportutskott röstade och godkände idag yttrandet om social dumpning, där Jens Nilsson varit ansvarig rapportör.

Yttrandet innefattar bland annat till att uppmana EU-kommissionen att implementera social lagstiftning inom väg, järnväg, hamn och flygtransporter, skapa tryggare anställning för arbetstagare och uppmuntra till en mer jämställd sektor med fler kvinnor och unga i sysselssättning.

– Tyvärr har jag inte fått med allt jag önskade i det slutgiltiga yttrandet, men jag är nöjd med att utskottet kräver ett bättre genomförande och bättre kontroller av cabotagereglerna samt att en översyn av kombidirektivet ska ske, fortsätter Jens Nilsson (S).

– Syftet med yttrandet är att skicka en signal till EU-kommissionen i deras pågående arbete med vägpaketet, som ska presenteras i höst, avslutar europaparlamentariker Jens Nilsson (S).

Utskottet för arbetsmarknadsfrågor är huvudutskott och kommer att behandla yttrandet senare under våren. Beslut i plenum beräknas ske i juni 2016.

facebook Twitter Email