EU måste bekämpa fattigdomen bland kvinnor

- EU måste våga erkänna att det finns ett jämställdhetsperspektiv på fattigdom där kvinnor är mer utsatta än män. Vi måste ta särskild hänsyn till det i vår kamp mot fattigdom, säger Anna Hedh (S), europaparlamentariker i jämställdhetsutskottet (FEMM).

Idag röstar Europarlamentet om en resolution för att bekämpa fattigdom bland kvinnor i EU. I nuläget finns det 64,6 miljoner kvinnor i fattigdom jämfört med 57,6 miljoner män, enligt färsk statistik från Eurostat. De särskilda riskgrupperna är kvinnor med invandrarbakgrund, äldre kvinnor, ensamstående mödrar och kvinnor som tillhör en sexuell minoritet.

– Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet vill att rådet och kommissionen tar ett helhetsgrepp för att motverka denna ojämlika struktur. Det krävs en rad åtgärder för att andelen fattiga kvinnor i EU ska minska. Vi måste bland annat verka för att fler medlemsländer inför en bättre föräldraförsäkring och även för att få män att ta mer ansvar för det obetalda hemarbetet, säger Anna Hedh (S).

Inför omröstningen har de politiska grupperna lagt fram sina ändringsförlag. Den kristdemokratiska gruppen EPP, som Moderaterna och Kristdemokraterna tillhör, vill i resolutionstexten ta bort skrivningar gällande EU:s officiella statistik om att HBTQI-kvinnor i högre grad utsätts för diskriminering. De har även motsatt sig att resolutionstexten ska uppmana till att EU tillsammans med medlemsländerna ska ta krafttag för att bekämpa det könsbaserade våldet.

– Det är upprörande och beklagligt att EPP beter sig såhär inför viktiga omröstningar för jämställdhet. Jag hoppas och förmodar dock att våra de svenska ledamöterna som sitter i denna partigrupp röstar för rapporten och att vi därmed skickar en tydlig signal till kommissionen och medlemsländerna, säger Anna Hedh (S).

facebook Twitter Email