”Dimridåer från höger om EU:s sociala pelare”

Det är bara i Sverige som tre partier på den yttersta högerkanten har valt att agera emot den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Det är anmärkningsvärt, skriver Heléne Fritzon och Johan Danielsson (S).

Debattartikel av Heléne Fritzon och Johan Danielsson i Svenska Dagbladet den 20 november 2019.

Ett socialt och rättvist Europa där människors livs- och arbetsvillkor prioriteras, det är målet för oss svenska socialdemokrater i Europaparlamentet. Vi vill skapa ett Europa som håller ihop, ett Europa där vi konkurrerar med kunskap och innovationer, inte med låga löner och otrygga arbetsvillkor. För att åstadkomma detta är den europeiska pelaren för sociala rättigheter ett av våra viktigaste verktyg.

I dagarna är det två år sedan det sociala toppmötet i Göteborg ägde rum. Där beslutade EU:s ledare enhälligt om en gemensam europeisk pelare för sociala rättigheter.

Att samtliga EU-länder på detta vis enats om att ta större ansvar för att säkerställa ett socialt värdigt liv för alla EU-medborgare, är en stark grund att bygga på.

Den sociala pelaren omfattar 20 generella, icke-bindande principer. Det handlar om allt från rätten till utbildning och jobb, till alla medborgares tillgång till sjukvård och pension. Med andra ord grundläggande välfärdstjänster som vi i Sverige tar för givna men där situationen kan se väldigt annorlunda ut på andra håll i Europa.

Därför är det glädjande att alla regeringar i EU ställt sig bakom målet att garantera alla medborgare en anständig levnadsnivå, där ingen ska kunna konkurrera med usla löner och en arbetsmiljö som sätter människors liv och hälsa på spel.

Det är bara i Sverige som tre partier på den yttersta högerkanten har valt att agera emot. Det är anmärkningsvärt.

Högerns kritik har framför allt handlat om att den sociala pelaren skulle vara startskottet för mer maktöverföring till EU inom det socialpolitiska området. Men också att pelaren skulle kunna hota den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Ingenting kan vara mer fel. Sysselsättnings- och socialpolitiken hör nu liksom tidigare till medlemsstaternas ansvar. Dessutom lyfter pelaren särskilt fram att EU ska värna de olika nationella arbetsmarknadsmodellerna och parternas självbestämmande på arbetsmarknaden.

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter är helt enkelt en politisk avsiktsförklaring, som innehåller en rad frågor kopplade till den sociala välfärden och – inte minst – tryggheten i arbetslivet.

Syftet är att tydligt sätta dessa frågor på den politiska agendan. Sen är det upp till de enskilda medlemsstaterna att finna lösningar som passar för just dem. Pelaren är inte rättsligt bindande. För att åstadkomma det kritikerna insinuerar och göra ytterligare maktöverföring till EU, krävs en ändring av EU:s fördrag.

Den svenska högern är givetvis medveten om allt detta, men lägger ut dimridåer. Det är visionslöst och en farlig väg framåt för EU-samarbetet, framför allt med de nationalistiska och populistiska vindarna som just nu blåser och där klyftorna ökar och den sociala ojämlikheten breder ut sig.

För att återvinna människors förtroende måste EU börja ta hänsyn till sina innevånares behov och inte bara se till marknadens krav. Därför är det för oss socialdemokrater oerhört viktigt att lyfta upp de sociala frågorna på dagordningen.

I ett bra samhälle måste vi ta ansvar för varandra, hjälpa varandra och hålla upp dörren för den som kommer efter. Den sociala pelaren är ett gemensamt åtagande om de värderingar och rättigheter som vi socialdemokrater står för – från jämlikhet till socialt skydd, från rättvisa arbetsvillkor till livslångt lärande.

För att återupprätta förtroendet och framtidstron behöver EU:s medlemsstater och institutioner visa beslutsamhet och engagemang. Vi vill leverera konkreta resultat och göra människors vardag bättre. Ett rättvisare och mer socialt Europa, med den sociala pelaren som bas, är därför själva kärnan i vårt arbete.

Heléne Fritzon (S)
Europaparlamentariker och vice ordförande i den socialdemokratiska partigruppen, med särskilt ansvar för frågor som rör den sociala pelaren

Johan Danielsson (S)
Europaparlamentariker och Socialdemokraternas gruppledare i parlamentets transportutskott och ersättare i sysselsättningsutskottet

* * *

facebook Twitter Email