Utrikesfrågor

EU ska inte bygga murar mot omvärlden. I stället bör nyckelord som öppenhet, utvidgning, frihandel, generositet, gästfrihet och solidaritet ligga till grund för politiken på det internationella området. EU måste tala med unison och resolut stämma för mänskliga rättigheter, fred och demokrati – så att dessa grundläggande värden kan stå starkare mot de krafter som motarbetar dem. Det är även viktigt med ett enat EU som kan balansera stormaktsdominansen från USA, Kina och Ryssland på den internationella arenan.

Vi vill att utvidgningen fortsätter. EU har allt att vinna på att de europeiska länder som klarar medlemskraven vad gäller demokrati och respekt för mänskliga rättigheter välkomnas som medlemmar. Vi ser ett turkiskt medlemskap och medlemskap för länderna på Balkan som något mycket positivt. Det kräver dock naturligtvis att de uppfyller Köpenhamnskriterierna.

Vi anser att EU ska verka för rättvis och verklig frihandel, utan tullar och subventioner men med full respekt för sociala och fackliga rättigheter.

Vi vill att EU höjer ambitionerna i biståndsarbetet och riktar starkare krav på medlemsländerna att leva upp till sina löften om att nå FN:s rekommendation om minst 0,7 procent av BNP i bistånd.

Det är oerhört viktigt att EU står för en solidarisk och rättssäker asyl- och migrationspolitik som tar hänsyn till utsatta människors och barns speciella behov. För detta krävs bland annat ett starkare EU-samarbete på flyktingområdet och en gemensam politik för Europas kommande behov av arbetskraftsinvandring. Medlemsländerna måste samlas i ett gemensamt system där alla åtaganden respekteras och där alla asylsökande ges en rättssäker prövning med rimlig handläggningstid. Det är oacceptabelt att det i dag på vissa håll är nästintill omöjligt att ta sig in i EU på laglig väg, även för dem som borde få flyktingstatus.

När det gäller EU:s insatser i krigs- och katastrofområden världen över menar vi att det civila inslaget bör stärkas på bekostnad av det militära. Särskilt barns och kvinnors utsatthet bör uppmärksammas. EU ska inte militariseras och har sin viktigaste styrka just i förmågan att påverka utan att använda vapen.

Följaktligen anser vi att det i EU:s nya utrikestjänst inte får bli en tonvikt på militär kompetens och militära frågor. Icke-militär expertis och biståndsaspekter måste finnas minst lika starkt representerade.

facebook Twitter Email