Regional utveckling

Vi ser positivt på den stegvisa utvecklingen mot ett regionernas Europa. Eftersom principen är att alla beslut inom EU ska fattas så nära medborgarna som möjligt är det helt avgörande med en levande och effektiv demokrati på regional och lokal nivå. Det är först i direktkontakt med verkligheten som EU-politiken får reell betydelse.

Vi ser även positivt på att regionalstödet i allmänhet och strukturfonderna i synnerhet idag utgör den största delen av EU:s budget. Dels bidrar stödet till att stimulera utvecklingen i ekonomiskt och socialt utsatta regioner. Dels skapar det möjligheter att även i mer välbärgade regioner genomföra viktiga och nyskapande projekt som inte hade fått plats i de vanliga nationella programmen. Strukturfonderna, speciellt socialfonden, kan också användas till projekt för att stimulera ekonomisk återhämtning och omställningen mot ett mer kunskapsbaserat samhälle. På EU-nivå har nyligen flera åtgärder vidtagits för att underlätta strukturfondernas användning till just detta ändamål. Bland annat har man förlängt den tid som medlemsländerna har på sig för att göra anspråk på EU-medel till olika stödberättigade projekt.

Samtidigt anser vi att regionalstödet bör få en grönare inriktning än idag och exempelvis inkludera satsningar på klimatvänliga bostäder. Liksom jordbrukspolitiken står regionalstödet inför en genomgående reform år 2013. Arbetet med reformen har precis dragit igång och vi arbetar aktivt för att underlätta för stödmottagare att komma åt finansiering för viktiga och nödvändiga projekt. I detta arbete anser vi det viktigt att man undersöker alla möjliga former av förenkling av reglerna för EU-stöd.

För svensk del måste vi emellertid också bli bättre på att utnyttja de möjligheter som finns. Vissa städer, kommuner och regioner arbetar redan ambitiöst med såväl strukturfonderna som andra former av EU-stöd, men den outnyttjade potentialen är fortfarande stor.

En viktig anledning till att inte mer görs i Sverige vad gäller olika former av EU-stöd är att regering, departement och berörda myndigheter under några år har agerat passivt och avvaktande. Ofta anslås för lite medel i den svenska budgeten för att klara den medfinansiering som krävs för att EU-medlen ska kunna betalas ut. Det finns ett slags skepsis till EU-finansiering som för oss är svår att förstå och som innebär att Sverige går miste om både pengar och värdefulla utvecklingsmöjligheter.

facebook Twitter Email