Miljö

Miljöarbetet inom EU är ett bra exempel på hur EU-länderna gemensamt kan ta hand om problem som de inte kan lösa på egen hand. Vi anser att EU är på väg åt rätt håll på miljöområdet, men menar samtidigt att mycket mer behöver göras.

Vi kämpar hårt för att EU ska öka takten i klimatomställningen och höja ambitionerna när det gäller utsläppen av växthusgaser. Vi vill att utsläppen ska minska med minst 30 procent fram till 2020, att alla EU-länder ska införa en skatt på koldioxid samt att det ska utarbetas ett nytt klimatdirektiv som tar ett helhetsgrepp om alla klimatrelaterade frågor. Direktivet borde bland annat säkerställa att jordbrukspolitiken klimatanpassas, att regional- och strukturfonderna ger stöd till klimatvänliga bostäder samt att ordentliga satsningar görs på järnvägssystemet och annan miljövänlig infrastruktur.

EU måste driva på för att vi ska nå fram till ett ambitiöst internationellt och legalt bindande klimatavtal. De industrialiserade länderna ska gå i spetsen för att minska sina utsläpp.  Utvecklingsländerna ska få ekonomiskt och tekniskt stöd till sitt arbete med att minska utsläppen, liksom till att anpassa sina samhällen till de klimatförändringar som redan uppkommit. Stödet ska ligga utöver vad som krävs för att nå FN:s mål om ordinarie bistånd.

Arbetet med energieffektivisering har en stor potential och måste intensifieras. Att spara energi i byggnader och i industrin är ofta det enklaste och billigaste sättet att minska klimatbelastningen. Även förnybara energikällor är en självklar del i lösningen på klimatproblemet. Vi vill att EU i alla beslut om energikällor ska prioritera de förnybara. Dessutom anser vi att EU bör införa ett gemensamt certifikatsystem för grön el, vilket skulle stimulera produktionen av förnybar energi.

Vi arbetar även för att EU:s regler för lagen om offentlig upphandling ska ses över så att den offentliga sektorn genom upphandling ska kunna efterfråga de produkter som är mest miljövänlig och energieffektiva.

För att föregå med gott exempel i klimatfrågan anser vi att EU måste upphöra med resorna mellan Bryssel och Strasbourg och istället ha alla sammanträden på ett ställe.

Vid sidan av klimatarbetet finns det flera miljöområden där EU bör ha en mer aktiv roll. Detta gäller bland annat överdriven och felaktig kemikalieanvändning inom jordbruket, spridningen av tungmetaller och andra farliga ämnen i naturen samt olika insatser för att göra havs- och kustmiljöerna renare. EU:s nya kemikalielagstiftning, REACH, är ett stort steg framåt, men det finns fortfarande ett antal hål att täppa till. Vi vill till exempel att det ska vara möjligt att genom REACH förbjuda lågvolymkemikalier – alltså kemikalier som tillverkas/importeras i volymer mellan 100 och 1000 ton per år.

facebook Twitter Email