Jordbruk och fiske

Nya riktlinjer och regler för EU:s jordbrukspolitik ska börja gälla från och med 2014. Samma år startar nästa sjuårsperiod i EU:s långtidsbudget. Detta innebär att det då är ett utmärkt läge att sjösätta ordentliga reformer. Att jordbruksstödet som nu är fallet slukar cirka en tredjedel av EU-budgeten är orimligt och en stor felprioritering. Pengarna måste istället satsas på forskning, infrastruktur och andra åtgärder som kan trygga tillväxt och jobb. Där arbetar vi för betydande nedskärningar av EU:s jordbruksstöd.

Det är viktigt att stödsystemet förändras så att de pengar som läggs på jordbruket bidrar till förbättringar för samhället i stort. Miljö- och klimatperspektivet måste lyftas fram. Klimatomställningen, skyddandet av biologisk mångfald och främjande av den ekologiska produktionen måste ges betydligt högre prioritet än vad som är fallet i nuvarande system. Som ett rimligt och viktigt mål för de närmaste åren vill vi att minst 15 procent av EU:s jordbruksmark ska vara ekologiskt odlad år 2015. Vi vill också satsa mer på den del av EU:s jordbrukspolitik som handlar om landsbygdsutveckling. Här ser vi en stor potential för att utveckla företagsamheten och attraktiviteten i att bo och verka i glesbygd.

Motståndet till förändring kommer visserligen att vara hårt, men vi anser att en tydlig omorientering av jordbrukspolitiken är helt nödvändig och har redan börjat agera aktivt för att en sådan ska komma till stånd.

Ett annat problem är att de omfattande och ologiska subventionerna gör att konkurrensmekanismerna vad gäller livsmedel snedvrids. Maten skulle bli billigare för konsumenten om subventionerna sänktes och gjordes om. Jordbrukspolitiken är också djupt orättvis gentemot vår omvärld. Systemet reser höga och orättvisa murar runt Europa och länder i tredje världen ges inga rimliga möjligheter att exportera sina jordbruksprodukter till EU. I detta sammanhang är det viktigt att EU:s exportstöd på jordbruksprodukter avskaffas.

När det gäller fiske vill vi stoppa utfisket av världshaven. Detta är en fråga där de gemensamma EU-mekanismerna behöver utvecklas och bli starkare. Fiskeripolitiken måste göras ekologiskt hållbar samt bli ännu mer inriktad på att skydda mångfald och känsliga bestånd.

facebook Twitter Email