Jämställdhet och anti-diskriminering

Vi driver på för ett jämställt EU fritt från diskriminering. EU har åstadkommit en hel del på området, men fortfarande finns det mycket kvar att göra. Jämställdhetsperspektivet är svagt på många håll, såväl inom EU-institutionerna som ute i medlemsländerna. Gamla strukturer, där kvinnans ansvar för hem och familj kraftigt begränsar möjligheten till yrkesarbete, lever fortfarande kvar. Diskriminering av kvinnor är alltjämt ett problem. Utvecklingen på jämställdhetsområdet går alltså åt rätt håll, men det går för långsamt.

Vi ser det som en självklarhet att makten inom EU:s institutioner delas lika mellan kvinnor och män. För de ledande befattningarna måste 50/50-principen gälla och för institutionerna som helhet måste målet vara en jämn könsfördelning.

EU:s jämställdhetslagstiftning behöver skärpas, bland annat genom tydligare regler mot diskriminering på grund av kön. Idag saknas även en heltäckande EU-lagstiftning som förbjuder diskriminering på grund av exempelvis sexuell läggning. Vi vill därför att EU omgående tar nya initiativ beträffande detta och det är särskilt viktigt att omgående driva fram tydliga förbättringar i de medlemsländer där bristerna är störst.

Föräldraförsäkringen är en central jämställdhetsfråga där det går att åstadkomma förbättringar i medlemsländerna genom tuffare riktlinjer på EU-nivå. Vi arbetar för att föräldraförsäkringen i hela EU ska vara en rättighet och inte en skyldighet, för att ansvaret för föräldraskapet ska delas lika mellan män och kvinnor samt för att ersättningsperioden ska vara så lång och ersättningsnivån så hög att försäkringen får en reell jämställdhetseffekt.

I finanskrisens spår har många medlemsländer stora problem med statsfinanserna. Från högerhåll höjs starka röster för att dessa problem ska lösas genom drastiska nedskärningar i offentlig sektor. Vi motsätter oss den typen av nedskärningar och en anledning är just jämställdhetsperspektivet. Eftersom kvinnorna är överrepresenterade i offentlig sektor skulle nedskärningarna få klart negativa jämställdhetskonsekvenser.

facebook Twitter Email