Fri- och rättigheter

Vi anser att EU tydligt måste gå före när det gäller att försvara de fundamentala fri- och rättigheterna och värna den personliga integriteten. Dessa grundbultar måste vara en självklarhet i hela Europa och de måste genomgående finnas med som ett helt central element i EU:s relationer till övriga världen.

Tyvärr är fri- och rättigheterna delvis satta på undantag i vissa av EU:s medlemsländer. I Litauen har man exempelvis antagit en lag som förbjuder information om homo- och bisexualitet till minderåriga. Ett annat exempel är att romer i flera medlemsländer utsätts för diskriminering och förföljelser. Kränkningar av det slaget kan vi aldrig acceptera.

Skyddet för den personliga integriteten behöver stärkas. I takt med att de tekniska möjligheterna till övervakning och informationsinhämtning ökar måste lagstiftningen som säkrar den personliga sfären förbättras. Dataavlyssning och registrering av personliga uppgifter ska endast vara tillåtet under kontrollerade och rättssäkra former. Även inom terrorismbekämpningen måste den individuella integriteten respekteras fullt ut.

En fråga som vi följer särskilt noga vad gäller integritetsfrågor är förhandlingarna mellan EU och USA om det så kallade SWIFT-avtalet. Avtalet handlar om att som en del i terrorismbekämpningen ge amerikanska myndigheter tillgång till europeiska bankuppgifter. Vi kommer att kunna godkänna det slutgiltiga avtalsförslaget endast om det har ett gediget integritetsskydd och garanterar oskyldiga medborgares rätt att inte bli övervakade. Vidare anser vi att ett samlat grepp bör tas om de många förslag om datainsamling och -överföring som just nu finns på EU-nivå. Särskilda granskningar bör göras av förslagens proportionalitet och nödvändighet.

Regelverket när det gäller upphovsrätt behöver uppdateras. Konstnärer och artister måste få betalt för sina verk, men detta får inte ske på bekostnad av den personliga integriteten eller grundläggande fri- och rättigheter i en hetsjakt på enskilda internetanvändare. Det är mycket viktigt att bevara internets karaktär av öppen, neutral och demokratisk infrastruktur.

facebook Twitter Email