EU:s budget

På vilket sätt och till vilket syfte som EU:s budget ska användas beslutas gemensamt av EU-parlamentet och EU:s finansministrar. Trots alla uttalanden om hur många miljarder som varje år går till EU:s budget är den tämligen liten jämfört med medlemsländernas egna budgetar. Av EU:s totala bruttonationalinkomst (BNI) representerar EU-budgeten endast cirka en procent. EU-budgeten har därför inte som syfte att på egen hand stå för den totala finansieringen av olika gemensamma projekt och prioriteringar, utan kompletteras ofta av finansiering från medlemsländerna, från Europeiska Investeringsbanken eller från olika privata aktörer.

Genom EU:s budget ges en möjlighet för medlemsländerna att samordna sina insatser och nationella investeringar. Trots budgetens ringa storlek skapas genom olika medfinansiärer en hävstångseffekt – en liten del blir större och möjliggör mycket större projekt än vad som annars skulle ha varit genomförbara. Detta gäller särskilt områden som investeringar i infrastruktur, klimatförändringar och forskning.

Tillsammans kan vi nå mycket längre. Därför anser vi socialdemokrater att EU:s budget är det bästa finansiella instrumentet för solidaritet mellan medlemsländerna – ett instrument för samordning och genomförande av unionens gemensamma mål och principer.

Tvärtemot den traditionella uppfattningen går idag den största delen av EU:s budget inte längre till jordbruket, utan till regionalstöd, särskilt till EU:s strukturfonder. Detta är något som vi socialdemokrater länge arbetat hårt för. Fortfarande bör dock mycket mer förändras och vi anser att en betydligt större del av EU:s budget ska gå till åtgärder för att främja sysselsättning, till forskning och gröna jobb, till åtgärder för att bromsa klimatförändringarna och till biståndsinsatser i utvecklingsländerna.

EU:s budget planeras sju år i taget, i en så kallad flerårig finansieringsram. Nuvarande finansieringsram löper ut 2013, då en helt ny EU-budget ska finnas på plats. Arbetet inför denna budgetreform har precis startat, och i sommar planerar EU-parlamentet att etablera ett tillfälligt utskott som endast ska arbeta med detta. Vi ser det som mycket viktigt att aktivt delta i detta arbete för att få fram en rättvisare, mer effektiv och grönare EU-budget.

facebook Twitter Email