Den inre marknaden

Den inre marknaden är en central grundbult i EU-samarbetet och har fortfarande en stor outnyttjad potential. Betydligt mer kan göras för att utveckla den gränsöverskridande handeln, stärka konkurrensen och förbättra konsumentskyddet. Samtidigt får satsningar på den inre marknaden inte innebära att EU skärmar av sig med tullar och handelshinder mot omvärlden. Ökad intern EU-handel måste gå hand i hand med öppenhet och global frihandel.

Framför allt när det gäller e-handeln är det viktigt med snabba förbättringar på den inre marknaden. De nationella digitala systemen måste koordineras och det europeiska regelverket preciseras så att konsumenter och företag smidigt och tryggt kan dra fördel av e-handelns alla fördelar.

Det är viktigt att komma ihåg att den inre marknaden är ett medel och inte ett mål. Vi vill att människan ska sättas före marknaden. Det krävs att människor känner sig trygga för att de både ska våga och vilja använda den inre marknaden fullt ut. Därför ställer vi höga krav på säkerhet och konsumentskydd. I de här frågorna vill vi att EU ska tillföra ett mervärde och hjälpa till att förbättra konsumenternas situation och inte tvärtom. Följaktligen tycker vi det är viktigt att de länder som vill ha striktare regler ska kunna ha det. Sverige har traditionellt sett varit ett föregångsland i konsumentfrågor och det ska vi fortsätta vara.

Upphovsrätt är en relaterad fråga där regelverket behöver uppdateras. Konstnärer och artister måste få betalt för sina verk, men detta får inte ske på bekostnad av den personliga integriteten i en hetsjakt på enskilda internetanvändare. Den bästa medicinen mot illegal nedladdning är väl fungerande betaltjänster, men i utvecklingen av sådana tjänster har film- och musikbranschen länge varit alldeles för passiv.

Det är mycket viktigt att bevara internets karaktär av samhällelig och demokratisk infrastruktur. Kraven på både nätneutralitet och nätanvändarnas integritet behöver skärpas. Eventuella restriktioner vad gäller användarnas ställning på internet får bara ske efter en rättslig och rättssäker procedur som fullt ut respekterar grundläggande medborgerliga rättigheter.

facebook Twitter Email