Brottsbekämpning

Vi vill öka samarbetet inom EU när det gäller brottsbekämpning. Medlemsstaterna har mycket att vinna på en tätare samverkan kring både förebyggande åtgärder och brottsutredningar. Särskilt i fråga om den grova organiserade brottsligheten är det helt nödvändigt att effektivt kunna arbeta över gränserna. Eftersom de kriminella nätverken ofta täcker ett flertal länder måste även polisinsatserna kunna göra det. Vi ser positivt på ökat samarbete mellan åklagare och polismyndigheter men vill att detta ska fortsätta ske på mellanstatlig nivå. Vi är därför emot inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet.

Vi anser att EU bör agera kraftfullt för att sätta stopp för alla former av människohandel. EU måste ha ett helhetsperspektiv där fokus ligger både på prevention så att brotten aldrig sker och på bekämpning av de ligor som ligger bakom människohandeln. Det gränsöverskridande samarbetet mellan polis, åklagare och tull måste förstärkas. Skyddet av offer för trafficking måste också förbättras, med exempelvis rätten till uppehållstillstånd för offer som en central punkt.

En central del i att bekämpa människohandel för sexuella ändamål är att motarbeta prostitutionen. Om efterfrågan på sexuella tjänster dämpas minskar också människohandeln. Trenderna går på flera håll i Europa åt helt fel håll i detta avseende. Vi arbetar för att medlemsländerna ska inta en skärpt hållning och förbjuda sexköp enligt mönster från den svenska sexköpslagen.

I terrorismbekämpningen är det nödvändigt att hitta en balans mellan samhällets säkerhet och den personliga integriteten. När konkreta hot föreligger ska polis och åklagare kunna använda sig av kraftfulla och effektiva instrument, men alla insatser ska vara välmotiverade och integritetsintrång ska endast göras om det finns en välgrundad misstanke. Vi vänder oss mot det fokus på repressiva åtgärder och övervakning som finns i Stockholmsprogrammet, EU:s arbetsprogram för det rättsliga området 2010-2014.

facebook Twitter Email