Arbetsrätt

För oss är det självklart att människor ska kunna röra sig fritt och arbeta vart man vill i Europa. När människor väljer att arbeta i ett annat EU-land ska de dock garanteras lika arbetsvillkor som sina inhemska kollegor.

Principerna om lika lön för lika arbete och rätten att vidta stridsåtgärder för att garantera detta har emellertid ifrågasatts i ett flertal domar från EU-domstolen. Utslagen i dessa domar har visat på en bristfällig europeisk lagstiftning som riskerar att underminera den svenska och nordiska modellen med kollektivavtal för att reglera löne- och anställningsvillkor. Det finns ett flertal exempel på att utländska företag konkurrerar med låga löner och farlig arbetsmiljö på svensk arbetsmarknad. Det håller inte. Ett EU där orättvisa och ofrihet breder ut sig kommer aldrig att bli öppet och framgångsrikt.

En gemensam europeisk arbetsmarknad får aldrig användas för att pressa lönerna nedåt eller försämra möjligheterna att teckna kollektivavtal. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att vi ska ha en gemensam arbetsmarknad som konkurrerar med kunskap – inte med låga löner och otrygga arbetsvillkor.

Vi vill investera i arbetstagares rättigheter. Därför kräver vi förändringar i EU:s lagstiftning för att slippa framtida Laval-fall. Vi socialdemokrater vill att allt arbete som utförs i Sverige ska ske utifrån svenska löner och arbetsvillkor. EU:s lagstiftning måste ändras så att utstationerad arbetskraft inte kan diskrimineras och alla löntagare kan garanteras likabehandling. Vi vill även stärka fackets ställning i EU:s fördrag genom att införa ett socialt protokoll som slår fast att grundläggande rättigheter som strejkrätten och rätten att teckna kollektivavtal aldrig får underordnas den fria rörligheten på EU:s inre marknad. Dessutom måste EU:s lagstiftning följa och respektera grundläggande konventioner från FN:s internationella arbetsorganisation, ILO.

facebook Twitter Email